Ryszard Kotys

zdjęcie
Ryszard Czesław Kotys (ur. 20 marca 1932 w Mniowie jako Ryszard Czesław Kotas, zm. 27/28 stycznia 2021 w Poznaniu) – polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

Świat według Kiepskich: Eldorado (333)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 7.12
5:30
Świat według Kiepskich: Łabudibuda (43)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 7.12
10:30
Świat według Kiepskich: M jak Marian (44)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 7.12
11:00
Świat według Kiepskich: Odlot (150)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 7.12
11:30
Świat według Kiepskich: Wniebowzięci (151)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 7.12
12:00
Świat według Kiepskich: Klituś Bajduś (463)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 7.12
12:30
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.12
12:30
Świat według Kiepskich: Piszczyk (464)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 7.12
13:00
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.12
13:00
Świat według Kiepskich: Czosnkowy Dziad (341)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 7.12
13:30
Świat według Kiepskich: Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło (342)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 7.12
14:00
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 7.12
14:30
Świat według Kiepskich: Trzystu (368)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.12
15:00
Świat według Kiepskich: Coming out (369)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.12
15:30
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (405)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 7.12
16:00
Świat według Kiepskich: Myszy i ludzie (370)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.12
16:00
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 7.12
16:30
Świat według Kiepskich: Turbo Jolanta (371)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.12
16:30
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 7.12
17:00
Świat według Kiepskich: Pożegnanie z Afryką (372)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.12
17:00
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 7.12
17:30
Świat według Kiepskich: Dzieło życia (373)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.12
17:30
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.12
17:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.12
18:00
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.12
18:30
Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 7.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 7.12
19:30
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (349)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 7.12
23:00
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (350)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 7.12
23:30
Świat według Kiepskich: Łonderpoland (334)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 8.12
5:30
Świat według Kiepskich: Marcysia maus (45)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 8.12
10:30
Świat według Kiepskich: Marian małpa pl (46)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 8.12
11:00
Świat według Kiepskich: Zatruta strzała (152)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 8.12
11:30
Świat według Kiepskich: Serce Chopina (153)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 8.12
12:00
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.12
12:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.12
13:00
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 8.12
13:30
Świat według Kiepskich: Wampiry są wśród nas (345)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 8.12
14:00
Świat według Kiepskich: Po prostu być (346)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 8.12
14:30
Świat według Kiepskich: Dzieje grzechu (374)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.12
15:00
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.12
15:30
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.12
16:00
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 8.12
16:00
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.12
16:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 8.12
16:30
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.12
17:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 8.12
17:00
Świat według Kiepskich: Happy New Year (379)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.12
17:30
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 8.12
17:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.12
17:30
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.12
18:00
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.12
18:30
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 8.12
19:00
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 8.12
19:30
Świat według Kiepskich: Wielki konstruktjor (335)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 9.12
5:30
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (506)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 9.12
11:30
Świat według Kiepskich: Wysokie obcasy (507)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 9.12
12:00
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (508)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 9.12
12:30
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 9.12
13:00
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.12
15:30
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.12
16:00
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.12
16:30
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.12
16:55
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.12
17:25
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.12
17:55
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.12
18:25
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 9.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 9.12
19:30
Świat według Kiepskich: Pan Gałganek (336)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 10.12
5:30
Świat według Kiepskich: Przeterminowani (337)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 10.12
6:00
Świat według Kiepskich: Telewizja marzeń (338)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 10.12
6:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.12
15:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.12
16:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.12
16:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.12
16:55
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.12
17:25
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.12
17:55
Świat według Kiepskich: Kiepscy dają czadu (29)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 10.12
18:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.12
18:25
Świat według Kiepskich: Kiepski czarnowidz (30)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 10.12
18:30
Świat według Kiepskich: Kiepski mózg (31)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 10.12
19:00
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 10.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kiepskie żarty (32)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 10.12
19:30
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 10.12
19:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
TVP Historia Nd 10.12
21:10
Świat według Kiepskich: Nie chcem, ale muszem (339)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 11.12
5:30
Świat według Kiepskich: Matka jest tylko jedna (47)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 11.12
10:30
Świat według Kiepskich: Mężowie i żony (48)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 11.12
11:00
Świat według Kiepskich: Układ (154)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 11.12
11:30
Świat według Kiepskich: Plastuś (155)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 11.12
12:05
Świat według Kiepskich: Paradoks (465)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 11.12
12:30
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.12
12:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
TVP Historia Pon 11.12
12:55
Świat według Kiepskich: Bliżej człowieka (466)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 11.12
13:00
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.12
13:00
Świat według Kiepskich: Wszystko na sprzedaż (347)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 11.12
13:30
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (348)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 11.12
14:00
Świat według Kiepskich: Kasa chorych (28)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 11.12
14:10
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (349)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 11.12
14:30
Świat według Kiepskich: Glonojad (380)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
15:00
Świat według Kiepskich: Plajstejszyn (381)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
15:30
Świat według Kiepskich: Kontener (382)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
16:00
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 11.12
16:00
Świat według Kiepskich: Kapelusz Dżeksona (383)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
16:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 11.12
16:30
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (415)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 11.12
17:00
Świat według Kiepskich: Trzeba zabić tę miłość (384)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
17:00
Świat według Kiepskich: Chłopi (385)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
17:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (416)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 11.12
17:30
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.12
17:30
Świat według Kiepskich: Umarł odbiornik, niech żyje odbiornik (182)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 11.12
17:50
Świat według Kiepskich: Powiększenie (386)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
18:00
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.12
18:00
Świat według Kiepskich: Czumulungma (387)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
18:30
Świat według Kiepskich: Afera kryminalna (1)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 11.12
18:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.12
18:30
Świat według Kiepskich: Krzyżacy (388)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
19:00
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 11.12
19:00
Świat według Kiepskich: Poszukiwana, poszukiwany (389)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 11.12
19:30
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 11.12
19:30
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (351)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 11.12
23:00
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (352)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 11.12
23:30
Świat według Kiepskich: Wesołych świąt (245)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
2:00
Świat według Kiepskich: Zakazane piosenki (246)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
2:30
Świat według Kiepskich: Niszczyciel (247)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
3:00
Świat według Kiepskich: Ogór (248)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
3:30
Świat według Kiepskich: Minister wszystkich Polaków (49)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 12.12
10:30
Świat według Kiepskich: Mistrz podrobów (50)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 12.12
11:00
Świat według Kiepskich: Kto rano wstaje (156)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 12.12
11:25
Świat według Kiepskich: Pogoda (157)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 12.12
12:00
Świat według Kiepskich: Powrót Kopcińskiego (467)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
12:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 12.12
12:30
Świat według Kiepskich: Ping Pong (468)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
13:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 12.12
13:00
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (350)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 12.12
13:30
Świat według Kiepskich: Kamienny krąg (210)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
13:30
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (351)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 12.12
14:00
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (352)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 12.12
14:30
Świat według Kiepskich: Od Judasza do Kamasza (390)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 12.12
15:00
Świat według Kiepskich: Nad zalewiskiem (391)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 12.12
15:30
Świat według Kiepskich: Psychuszkin (392)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 12.12
16:00
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (417)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 12.12
16:00
Świat według Kiepskich: Moje kiepskie życie (393)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 12.12
16:30
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (418)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 12.12
16:30
Świat według Kiepskich: Erotikon (394)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 12.12
17:00
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (419)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 12.12
17:00
Świat według Kiepskich: Marzyciele (395)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 12.12
17:30
Świat według Kiepskich: Pograbek (420)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 12.12
17:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 12.12
17:30
Świat według Kiepskich: Kiepscy mordercy (183)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
17:50
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 12.12
18:00
Świat według Kiepskich: Armagiedon (2)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
18:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 12.12
18:30
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
19:00
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 12.12
19:30
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (353)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 12.12
23:00
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (354)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 12.12
23:30
Świat według Kiepskich: Bob (249)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
3:30
Kamień na kamieniu
jako chłop
TVP Kultura 2 Śr 13.12
9:00
Świat według Kiepskich: Okaz zdrowia (51)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 13.12
10:30
Świat według Kiepskich: Majty polskie (158)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 13.12
11:30
Świat według Kiepskich: Szwondel (159)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 13.12
12:00
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
12:30
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 13.12
12:30
Świat według Kiepskich: Tapczan (470)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
13:00
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 13.12
13:00
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (353)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 13.12
13:30
Świat według Kiepskich: Kajfasz (471)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
13:30
Świat według Kiepskich: Gumowy interes (23)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 13.12
13:45
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (354)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 13.12
14:00
Świat według Kiepskich: Chór (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 13.12
14:10
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (355)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 13.12
14:30
Świat według Kiepskich: Bełkot (396)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 13.12
15:00
Świat według Kiepskich: Eurokoko (397)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 13.12
15:30
Świat według Kiepskich: Stary koń (398)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 13.12
16:00
Świat według Kiepskich: Pokuć (421)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 13.12
16:00
Świat według Kiepskich: Jutro będzie futro (399)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 13.12
16:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (422)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 13.12
16:30
Świat według Kiepskich: Ciapciaki (400)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 13.12
17:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (423)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 13.12
17:00
Świat według Kiepskich: Kurze ziele (401)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 13.12
17:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (424)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 13.12
17:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 13.12
17:30
Świat według Kiepskich: Właściciele (184)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
17:50
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 13.12
18:00
Świat według Kiepskich: Bara-bara (3)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
18:30
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 13.12
18:30
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
19:00
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 13.12
19:30
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (355)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 13.12
23:00
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (356)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 13.12
23:30
Świat według Kiepskich: Ciucholand (250)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
3:00
Świat według Kiepskich: Skok (251)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
3:30
Świat według Kiepskich: Paździerzyca (53)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 14.12
10:30
Świat według Kiepskich: Pic na wodę (54)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 14.12
11:00
Świat według Kiepskich: Tyrtum Pyrtum (160)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 14.12
11:30
Świat według Kiepskich: Korumpcja (161)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 14.12
12:00
Świat według Kiepskich: Gdzie jest Karolak (472)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
12:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 14.12
12:30
Świat według Kiepskich: Żądło (473)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
13:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 14.12
13:00
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (356)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 14.12
13:30
Świat według Kiepskich: Chatka wielkiego Władka (211)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
13:30
Świat według Kiepskich: Umcia, umcia (88)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 14.12
13:50
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (357)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 14.12
14:00
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (358)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 14.12
14:30
Świat według Kiepskich: Widziadło (402)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 14.12
15:00
Świat według Kiepskich: Ten teges (403)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 14.12
15:30
Świat według Kiepskich: I'm łoczing you (404)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 14.12
16:00
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (425)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 14.12
16:00
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (405)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 14.12
16:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (426)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 14.12
16:30
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 14.12
17:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (427)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 14.12
17:00
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 14.12
17:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (428)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 14.12
17:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 14.12
17:30
Świat według Kiepskich: Śnięta królewna (185)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
17:50
Świat według Kiepskich: Lśnienie (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 14.12
18:00
Świat według Kiepskich: Benefis (4)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
18:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 14.12
18:30
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 14.12
19:30
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (357)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 14.12
23:00
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (358)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 14.12
23:30
Świat według Kiepskich: Radny (252)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 15.12
3:00
Świat według Kiepskich: Salomon baba (253)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 15.12
3:30
Świat według Kiepskich: Pielgrzymka (55)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 15.12
10:30
Świat według Kiepskich: Pięć minut (56)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 15.12
11:00
Świat według Kiepskich: Śmietnik historii (162)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 15.12
11:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 15.12
12:30
Świat według Kiepskich: Kantry Kurde (212)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 15.12
13:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 15.12
13:00
Świat według Kiepskich: Dług (359)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 15.12
13:30
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (360)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 15.12
14:00
Świat według Kiepskich: Salto (361)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 15.12
14:30
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 15.12
15:00
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 15.12
15:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 15.12
16:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (429)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 15.12
16:00
Świat według Kiepskich: Con amore (430)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 15.12
16:30
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 15.12
16:30
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 15.12
17:00
Świat według Kiepskich: Królowa balu (431)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 15.12
17:00
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (432)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 15.12
17:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 15.12
17:30
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 15.12
17:30
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 15.12
18:00
Świat według Kiepskich: Betonowe pośladki (5)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 15.12
18:30
Świat według Kiepskich: Gatunek (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 15.12
18:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 15.12
19:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 15.12
19:30
Vabank
jako Melski
TVP 1 Pt 15.12
21:30
Świat według Kiepskich: Bazar (254)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
2:00
Świat według Kiepskich: Cząstki elementarne (255)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
2:30
Świat według Kiepskich: Marsz (256)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
3:00
Świat według Kiepskich: Puste butle (257)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
3:30
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
11:30
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
12:00
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
12:30
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 16.12
15:30
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 16.12
16:00
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 16.12
16:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 16.12
16:55
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 16.12
17:25
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 16.12
17:55
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 16.12
18:25
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
19:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 16.12
19:30
Świat według Kiepskich: Żeby im gul skoczył (83)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Nd 17.12
1:35
Świat według Kiepskich: Kicha kręcona (258)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 17.12
3:00
Świat według Kiepskich: Z odzysku (259)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 17.12
3:30
Vabank
jako Melski
TVP 1 Nd 17.12
15:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 17.12
15:30
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 17.12
16:00
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 17.12
16:30
Świat według Kiepskich: Lśnienie (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 17.12
16:55
Świat według Kiepskich: Kopakabana (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 17.12
17:25
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 17.12
17:55
Świat według Kiepskich: Kinematograf (33)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 17.12
18:00
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 17.12
18:25
Świat według Kiepskich: Kolke mizerere (34)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 17.12
18:30
Świat według Kiepskich: Korzenie (35)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 17.12
19:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 17.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kosmiczna landrynka (36)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 17.12
19:30
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 17.12
19:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
TVP Polonia Nd 17.12
21:15
Świat według Kiepskich: Zaczadzony umysł (79)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 18.12
1:05
Świat według Kiepskich: Podróżnik (260)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
2:00
Świat według Kiepskich: Dom kultury (261)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
2:30
Świat według Kiepskich: Żyć kolorowo (262)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
3:00
Świat według Kiepskich: Inwestor (263)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
3:30
Świat według Kiepskich: Pływak żółtobrzeżek (57)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 18.12
10:30
Świat według Kiepskich: Polak potrafi (58)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 18.12
11:00
Świat według Kiepskich: Emigranci (163)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 18.12
11:30
Świat według Kiepskich: Plan dnia (164)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 18.12
12:00
Świat według Kiepskich: Małpia grypa (474)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
12:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 18.12
12:30
Świat według Kiepskich: Ram Dżam Dżam (475)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
13:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 18.12
13:00
Świat według Kiepskich: Rolki, czyli total gigant (89)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 18.12
13:10
Świat według Kiepskich: Więcej, lepiej, taniej, weselej (362)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 18.12
13:30
Świat według Kiepskich: Protest szoł (213)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
13:30
Świat według Kiepskich: Wal magistra (90)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 18.12
13:45
Świat według Kiepskich: Uczeń czarnoksiężnika (363)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 18.12
14:00
Świat według Kiepskich: Krew z krwi, kość z kości (364)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 18.12
14:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
15:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (415)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
15:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (416)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
16:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (433)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 18.12
16:00
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (417)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
16:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (434)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 18.12
16:30
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (418)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
17:00
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (435)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 18.12
17:00
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (419)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
17:30
Świat według Kiepskich: Nacopoco (436)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 18.12
17:30
Świat według Kiepskich: Poza prawem (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 18.12
17:30
Świat według Kiepskich: Pograbek (420)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
18:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 18.12
18:00
Świat według Kiepskich: Pokuć (421)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
18:30
Świat według Kiepskich: Biały miś (6)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
18:30
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 18.12
18:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (422)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
19:00
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
19:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (423)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 18.12
19:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 18.12
19:30
Świat według Kiepskich: Dług (359)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 18.12
23:00
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (360)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 18.12
23:30
Świat według Kiepskich: Zerwane więzi (264)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
2:00
Świat według Kiepskich: Impreza (265)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
2:30
Świat według Kiepskich: Ferdynand K. (266)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
3:00
Świat według Kiepskich: Uśmiech zębiczny (267)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
3:30
Świat według Kiepskich: Polowanie na szczura (59)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 19.12
10:30
Świat według Kiepskich: Portier (60)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 19.12
10:55
Świat według Kiepskich: Galareta społeczna (165)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 19.12
11:25
Świat według Kiepskich: Redaktor naczelny (166)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 19.12
11:55
Świat według Kiepskich: Dinozaur (476)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
12:30
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 19.12
12:30
Świat według Kiepskich: Momento Mori (477)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
13:00
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 19.12
13:00
Świat według Kiepskich: Sprawa dla redaktora (365)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 19.12
13:30
Świat według Kiepskich: Świat, który nie może zaginąć (214)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
13:30
Fortuna
jako kasiarz Ważych
TVP Kultura Wt 19.12
13:45
Świat według Kiepskich: Betonowe pośladki (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 19.12
13:45
Świat według Kiepskich: Czułe słówka (366)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 19.12
14:00
Świat według Kiepskich: Zima leśnych ludzi (367)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 19.12
14:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (424)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 19.12
15:00
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (425)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 19.12
15:30
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (437)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 19.12
16:00
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (426)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 19.12
16:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (427)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 19.12
16:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (438)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 19.12
16:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (428)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 19.12
17:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (439)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 19.12
17:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (429)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 19.12
17:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (440)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 19.12
17:30
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 19.12
17:30
Świat według Kiepskich: Okazja (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 19.12
18:00
Świat według Kiepskich: Bo dziś Andrzeja... (7)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
18:30
Świat według Kiepskich: Brutal (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 19.12
18:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
19:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 19.12
19:30
Świat według Kiepskich: Salto (361)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 19.12
23:00
Świat według Kiepskich: Więcej, lepiej, taniej, weselej (362)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 19.12
23:30
Świat według Kiepskich: Redaktorka (268)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 20.12
2:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
TVP Polonia Śr 20.12
2:40
Świat według Kiepskich: Szczupak (269)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 20.12
3:00
Świat według Kiepskich: Kocham biurokrację (270)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 20.12
3:30
Ładuję...