Ryszard Kotys

zdjęcie
Ryszard Czesław Kotys (ur. 20 marca 1932 w Mniowie jako Ryszard Czesław Kotas, zm. 27 stycznia 2021 w Poznaniu) – polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

Świat według Kiepskich: Bolero (455)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 26.10
17:00
Świat według Kiepskich: Kobieta za ladą (456)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 26.10
17:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (24)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 26.10
17:30
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 26.10
18:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 26.10
18:30
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (511)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 26.10
19:00
Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 26.10
19:30
Świat według Kiepskich: Widziadło (402)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 26.10
23:10
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 26.10
23:35
Świat według Kiepskich: Ten teges (403)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 26.10
23:40
Świat według Kiepskich: Pacynka (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
0:05
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
0:35
Wodzirej
jako Kazik
Kino Polska Śr 27.10
2:10
Świat według Kiepskich: Salon masażu towarzyskiego (297)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 27.10
5:30
Zabić na końcu
jako kierownik restauracji Lux
Kino Polska Śr 27.10
7:50
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (24)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
12:30
Świat według Kiepskich: Pływak żółtobrzeżek (57)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 27.10
12:50
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
13:00
Świat według Kiepskich: Bara-bara (3)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 27.10
13:30
Świat według Kiepskich: Zakazane piosenki (2)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 27.10
13:40
Konsul
jako sekretarz PZPR
Kino Polska Śr 27.10
13:55
Świat według Kiepskich: Benefis (4)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 27.10
14:00
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 27.10
14:00
Świat według Kiepskich: Niszczyciel (3)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 27.10
14:05
Świat według Kiepskich: Betonowe pośladki (5)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 27.10
14:30
Świat według Kiepskich: Ogór (4)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 27.10
14:40
Świat według Kiepskich: Ja to załatwię (457)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 27.10
16:00
Świat według Kiepskich: Baba Jaga (458)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 27.10
16:30
Świat według Kiepskich: Szalona lokomotywa (459)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 27.10
17:00
Świat według Kiepskich: Magiel (460)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 27.10
17:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
17:30
Świat według Kiepskich: Pacynka (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
18:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
18:30
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 27.10
19:00
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 27.10
19:30
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Marian Paździoch
Polsat Śr 27.10
20:05
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Marian Paździoch
Polsat Śr 27.10
20:35
Vabank 2, czyli riposta
jako Melski
Polsat Śr 27.10
22:10
Świat według Kiepskich: I'm łoczing you (404)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 27.10
23:10
Świat według Kiepskich: Grzmot (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 27.10
23:30
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (405)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 27.10
23:40
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
0:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
0:30
Świat według Kiepskich: Oda do młodości (298)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 28.10
5:30
Świat według Kiepskich: Świat, który nie może zaginąć (214)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 28.10
12:05
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
12:30
Świat według Kiepskich: Pacynka (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
13:00
Świat według Kiepskich: Biały miś (6)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 28.10
13:30
Świat według Kiepskich: Bob (5)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 28.10
13:40
Świat według Kiepskich: Bo dziś Andrzeja... (7)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 28.10
14:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 28.10
14:00
Świat według Kiepskich: Ciucholand (6)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 28.10
14:05
Świat według Kiepskich: Boczny tor (8)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 28.10
14:30
Świat według Kiepskich: Skok (7)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 28.10
14:40
Świat według Kiepskich: Żegnaj Laleczko (461)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 28.10
16:00
Świat według Kiepskich: Dom zły (462)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 28.10
16:30
Świat według Kiepskich: Klituś Bajduś (463)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 28.10
17:00
Świat według Kiepskich: Piszczyk (464)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 28.10
17:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
17:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
18:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
18:30
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 28.10
19:00
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 28.10
19:30
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 28.10
23:10
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 28.10
23:40
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 28.10
23:40
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 29.10
0:10
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 29.10
0:35
Świat według Kiepskich: Bolak (299)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 29.10
5:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 29.10
12:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 29.10
13:00
Świat według Kiepskich: Bogacz (9)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 29.10
13:30
Świat według Kiepskich: Radny (8)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 29.10
13:40
Świat według Kiepskich: Chór (10)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 29.10
14:00
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 29.10
14:00
Świat według Kiepskich: Salomon baba (9)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 29.10
14:05
Świat według Kiepskich: Czarna dziura (11)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 29.10
14:30
Świat według Kiepskich: Bazar (10)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 29.10
14:40
Świat według Kiepskich: Paradoks (465)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 29.10
16:00
Świat według Kiepskich: Bliżej człowieka (466)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 29.10
16:30
Świat według Kiepskich: Powrót Kopcińskiego (467)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 29.10
17:00
Świat według Kiepskich: Ping Pong (468)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 29.10
17:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 29.10
17:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 29.10
18:00
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 29.10
18:30
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 29.10
19:00
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 29.10
19:30
Świat według Kiepskich: Bogacz (9)
jako Marian Paździoch
Polsat So 30.10
4:05
Świat według Kiepskich: Barek (300)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 30.10
5:30
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 30.10
14:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 30.10
14:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (24)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 30.10
15:30
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 30.10
16:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 30.10
16:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 30.10
17:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 30.10
17:25
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 30.10
17:55
Świat według Kiepskich: Grzmot (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 30.10
18:25
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 30.10
19:00
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 30.10
19:30
Konsul
jako sekretarz PZPR
Stopklatka Nd 31.10
4:45
Świat według Kiepskich: Tatuaż (301)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 31.10
5:30
Vabank 2, czyli riposta
jako Melski
Polsat Nd 31.10
13:25
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 31.10
15:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
Stopklatka Nd 31.10
16:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 31.10
16:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 31.10
16:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 31.10
17:00
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 31.10
17:25
Świat według Kiepskich: Azazel Pazuzu (283)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 31.10
17:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 31.10
17:55
Świat według Kiepskich: Masakra (293)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 31.10
18:00
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 31.10
18:25
Świat według Kiepskich: Skowyt (316)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 31.10
18:30
Świat według Kiepskich: Tamten świat (326)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 31.10
19:00
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 31.10
19:00
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Nd 31.10
19:00
Świat według Kiepskich: Wampiry są wśród nas (345)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 31.10
19:30
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 31.10
19:30
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Nd 31.10
19:30
Świat według Kiepskich: Medalik (302)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 1.11
5:30
Świat według Kiepskich: Azazel Pazuzu (283)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 1.11
10:30
Świat według Kiepskich: Tamten świat (326)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 1.11
11:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 1.11
12:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 1.11
13:00
Świat według Kiepskich: Demoralizator (12)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 1.11
13:30
Świat według Kiepskich: Cząstki elementarne (11)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 1.11
13:40
Świat według Kiepskich: Dogadzacz (13)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 1.11
14:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 1.11
14:00
Świat według Kiepskich: Marsz (12)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 1.11
14:05
Świat według Kiepskich: Puste butle (13)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 1.11
14:40
Świat według Kiepskich: Widziadło (402)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 1.11
16:30
Świat według Kiepskich: Pograbek (420)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 1.11
17:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (445)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 1.11
17:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 1.11
17:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 1.11
17:55
Świat według Kiepskich: Momento Mori (477)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 1.11
18:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 1.11
18:25
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (554)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 1.11
18:30
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 1.11
19:00
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 1.11
19:30
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 1.11
23:10
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 1.11
23:35
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 1.11
23:40
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
0:05
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
0:30
Świat według Kiepskich: Chichot (303)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 2.11
5:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
12:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
13:00
Świat według Kiepskich: Druga młodość (15)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 2.11
13:30
Świat według Kiepskich: Kicha kręcona (14)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 2.11
13:40
Świat według Kiepskich: Edzio Ośmiornica (16)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 2.11
14:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 2.11
14:00
Świat według Kiepskich: Z odzysku (15)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 2.11
14:05
Świat według Kiepskich: Podróżnik (16)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 2.11
14:40
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 2.11
16:00
Świat według Kiepskich: Tapczan (470)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 2.11
16:30
Świat według Kiepskich: Kajfasz (471)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 2.11
17:00
Świat według Kiepskich: Gdzie jest Karolak (472)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 2.11
17:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
17:30
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
18:00
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
18:30
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 2.11
19:00
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 2.11
19:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 2.11
23:10
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 2.11
23:35
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 2.11
23:40
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
0:05
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
0:30
Świat według Kiepskich: Piwniczka (304)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 3.11
5:30
Świat według Kiepskich: Umarł odbiornik, niech żyje odbiornik (182)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 3.11
11:10
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
12:25
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
12:55
Świat według Kiepskich: Ekolodzy (18)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 3.11
13:30
Świat według Kiepskich: Dom kultury (17)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 3.11
13:40
Świat według Kiepskich: Fryzjer (19)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 3.11
14:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 3.11
14:00
Świat według Kiepskich: Żyć kolorowo (18)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 3.11
14:05
Świat według Kiepskich: Golaska (20)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 3.11
14:30
Świat według Kiepskich: Inwestor (19)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 3.11
14:40
Świat według Kiepskich: Żądło (473)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 3.11
16:00
Wielka majówka
jako ojciec Ryśka
TVP Kultura Śr 3.11
16:10
Wielka majówka
jako ojciec Ryśka
TVP Kultura 2 Śr 3.11
16:10
Świat według Kiepskich: Małpia grypa (474)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 3.11
16:30
Świat według Kiepskich: Ram Dżam Dżam (475)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 3.11
17:00
Świat według Kiepskich: Dinozaur (476)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 3.11
17:30
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
17:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
18:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
18:30
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 3.11
19:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 3.11
19:30
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Marian Paździoch
Polsat Śr 3.11
20:05
Świat według Kiepskich: Strzygbusters (568)
jako Marian Paździoch
Polsat Śr 3.11
20:35
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 3.11
23:10
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 3.11
23:35
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 3.11
23:40
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
0:05
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
0:30
Świat według Kiepskich: Korzenie (35)
jako Marian Paździoch
Polsat Czw 4.11
4:15
Świat według Kiepskich: Krótki dzień pracy (305)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 4.11
5:30
Wielka majówka
jako ojciec Ryśka
TVP Kultura Czw 4.11
9:20
Świat według Kiepskich: Kiepscy mordercy (183)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 4.11
10:30
Świat według Kiepskich: Właściciele (184)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 4.11
11:05
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
12:30
Świat według Kiepskich: Polowanie na szczura (59)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 4.11
12:45
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
13:00
Świat według Kiepskich: Grubas (21)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 4.11
13:30
Świat według Kiepskich: Zerwane więzi (20)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 4.11
13:40
Świat według Kiepskich: Grzech (22)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 4.11
14:00
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 4.11
14:00
Świat według Kiepskich: Impreza (21)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 4.11
14:05
Świat według Kiepskich: Gumowy interes (23)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 4.11
14:30
Świat według Kiepskich: Ferdynand K. (1)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 4.11
14:40
Świat według Kiepskich: Momento Mori (477)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 4.11
16:00
Świat według Kiepskich: Tajfun (478)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 4.11
16:30
Świat według Kiepskich: Wyjadacz (479)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 4.11
17:00
Świat według Kiepskich: Ptaki ciernistych krzewów (480)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 4.11
17:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
17:30
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
18:00
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
18:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 4.11
19:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 4.11
19:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 4.11
23:10
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 4.11
23:35
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (415)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 4.11
23:40
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 5.11
0:05
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 5.11
0:30
Konsul
jako sekretarz PZPR
Stopklatka Pt 5.11
1:50
Świat według Kiepskich: Morfeusz (306)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 5.11
5:30
Świat według Kiepskich: Śnięta królewna (185)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 5.11
10:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 5.11
12:30
Świat według Kiepskich: Portier (60)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 5.11
12:45
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 5.11
13:00
Świat według Kiepskich: Hobby (24)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 5.11
13:30
Świat według Kiepskich: Uśmiech zębiczny (2)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 5.11
13:40
Świat według Kiepskich: Interes (25)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 5.11
14:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 5.11
14:00
Świat według Kiepskich: Redaktorka (3)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 5.11
14:05
Świat według Kiepskich: Jak ten czas leci (26)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 5.11
14:30
Świat według Kiepskich: Szczupak (4)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 5.11
14:40
Świat według Kiepskich: Dziwadło (481)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 5.11
16:00
Świat według Kiepskich: Sto jaj (482)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 5.11
16:30
Świat według Kiepskich: Cyceron (483)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 5.11
17:00
Świat według Kiepskich: Obserwator (484)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 5.11
17:30
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 5.11
17:30
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 5.11
18:00
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 5.11
18:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 5.11
19:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 5.11
19:30
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 5.11
22:10
Świat według Kiepskich: Strzygbusters (568)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 5.11
22:40
Świat według Kiepskich: Lucyferdek (141)
jako Marian Paździoch
Polsat So 6.11
2:00
Wodzirej
jako Kazik
Stopklatka So 6.11
2:15
Świat według Kiepskich: UFO (307)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 6.11
5:30
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 6.11
14:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 6.11
14:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 6.11
15:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
Stopklatka So 6.11
15:45
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 6.11
16:00
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 6.11
16:30
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 6.11
17:00
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 6.11
17:25
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 6.11
17:55
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 6.11
18:25
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 6.11
19:00
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 So 6.11
19:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 6.11
19:30
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 So 6.11
19:30
Świat według Kiepskich: Kiepscy dają czadu (29)
jako Marian Paździoch
Polsat Nd 7.11
2:00
Świat według Kiepskich: Bilans kwartalny (308)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 7.11
5:30
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 7.11
15:30
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 7.11
16:00
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 7.11
16:30
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 7.11
17:00
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 7.11
17:25
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
Kino TV Nd 7.11
17:55
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 7.11
17:55
Świat według Kiepskich: Kantry Kurde (212)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 7.11
18:00
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 7.11
18:25
Świat według Kiepskich: Protest szoł (213)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 7.11
18:35
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 7.11
19:00
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Nd 7.11
19:00
Świat według Kiepskich: Świat, który nie może zaginąć (214)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 7.11
19:15
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 7.11
19:30
Świat według Kiepskich: Strzygbusters (568)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Nd 7.11
19:30
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Nd 7.11
23:15
Świat według Kiepskich: Babski wieczór (309)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 8.11
5:30
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 8.11
12:30
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 8.11
13:00
Świat według Kiepskich: Kamasuntra (27)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 8.11
13:30
Świat według Kiepskich: Kocham biurokrację (5)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 8.11
13:40
Świat według Kiepskich: Kasa chorych (28)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 8.11
14:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 8.11
14:00
Świat według Kiepskich: Flaszka niedopitka (6)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 8.11
14:05
Świat według Kiepskich: Kiepscy dają czadu (29)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 8.11
14:30
Świat według Kiepskich: Lądek Zdrój (7)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 8.11
14:40
Świat według Kiepskich: La la la (485)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 8.11
16:00
Świat według Kiepskich: Maratończyk (486)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 8.11
16:30
Świat według Kiepskich: Śrubka (487)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 8.11
17:00
Świat według Kiepskich: Zimne nóżki (488)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 8.11
17:30
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 8.11
17:30
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 8.11
17:55
Świat według Kiepskich (17)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 8.11
18:25
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 8.11
19:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 8.11
19:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
Kino Polska Pon 8.11
20:00
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (416)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 8.11
23:10
Świat według Kiepskich: Niewidzialna kanalia (18)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 8.11
23:35
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (417)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 8.11
23:40
Świat według Kiepskich: Cicha noc (19)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 9.11
0:00
Świat według Kiepskich: W betonowym kręgu (20)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 9.11
0:30
Świat według Kiepskich
jako Marian Paździoch
Polsat Wt 9.11
3:55
Świat według Kiepskich: Kapeć (310)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 9.11
5:30
Ładuję...