Teleman

Ryszard Kotys

zdjęcie
Ryszard Czesław Kotys (ur. 20 marca 1932 w Mniowie jako Ryszard Czesław Kotas, zm. 27 stycznia 2021 w Poznaniu) – polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 27.07
17:00
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 27.07
17:30
Świat według Kiepskich: Biedny kraj dla bogatych ludzi (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 27.07
17:30
Świat według Kiepskich: Łonderpoland (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 27.07
18:00
Świat według Kiepskich: Wielkij konstruktjor (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 27.07
18:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 27.07
19:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 27.07
19:30
Świat według Kiepskich: Sonata jesienna (291)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 27.07
23:10
Świat według Kiepskich: Niedziela wyborcza (292)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 27.07
23:40
Świat według Kiepskich: Dla dorosłych (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
0:25
Świat według Kiepskich: Ósme dziecko stróża (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
0:55
Świat według Kiepskich: 2012 (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
8:05
Świat według Kiepskich: Dla dorosłych (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
8:35
Świat według Kiepskich: Korzenie (35)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 28.07
9:40
Świat według Kiepskich: Kosmiczna Landrynka (36)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 28.07
10:05
Świat według Kiepskich: Wiara czyni cuda (84)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 28.07
10:30
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 28.07
10:30
Świat według Kiepskich: Chłopaki okej (95)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 28.07
11:00
Świat według Kiepskich: Biedny kraj dla bogatych ludzi (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
12:30
Świat według Kiepskich: Łonderpoland (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
13:00
Świat według Kiepskich: Pożegnanie z Afryką (372)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 28.07
13:30
Świat według Kiepskich: Dzieło życia (373)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 28.07
14:00
Świat według Kiepskich: Dzieje grzechu (374)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 28.07
14:30
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 28.07
16:00
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 28.07
16:30
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 28.07
17:00
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 28.07
17:30
Świat według Kiepskich: Pan Gałganek (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
17:30
Świat według Kiepskich: Przeterminowani (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
18:00
Świat według Kiepskich: Telewizja marzeń (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 28.07
18:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 28.07
19:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 28.07
19:30
Wielka majówka
jako ojciec Ryśka
TVP HD Śr 28.07
22:05
Świat według Kiepskich: Masakra (293)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 28.07
23:10
Świat według Kiepskich: Pejzaż powyborczy (294)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 28.07
23:40
Świat według Kiepskich: Ósme dziecko stróża (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
0:25
Świat według Kiepskich: Biedny kraj dla bogatych ludzi (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
0:55
Świat według Kiepskich: Biedny kraj dla bogatych ludzi (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
8:05
Świat według Kiepskich: Łonderpoland (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
8:35
Świat według Kiepskich: Kotłowy (37)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 29.07
9:40
Świat według Kiepskich: Krawczyk (38)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 29.07
10:05
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 29.07
10:30
Świat według Kiepskich: Pan Gałganek (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
12:30
Świat według Kiepskich: Druga młodość (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 29.07
12:50
Świat według Kiepskich: Przeterminowani (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
13:00
Świat według Kiepskich: Marian małpa pl (46)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 29.07
13:20
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 29.07
13:30
Świat według Kiepskich: Matka jest tylko jedna (47)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 29.07
13:45
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 29.07
14:00
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 29.07
14:30
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 29.07
16:00
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 29.07
16:30
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 29.07
17:00
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 29.07
17:30
Świat według Kiepskich: Nie chcem, ale muszem (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
17:30
Świat według Kiepskich: Jesień średniowieczna (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
18:00
Świat według Kiepskich: Czosnkowy Dziad (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 29.07
18:30
Świat według Kiepskich: Hobby (24)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 29.07
22:00
Świat według Kiepskich: Kosmiczna Landrynka (36)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 29.07
22:30
Świat według Kiepskich: Twardy głaz (295)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 29.07
23:10
Świat według Kiepskich: Zacięta płyta (296)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 29.07
23:40
Świat według Kiepskich: Łonderpoland (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
0:20
Świat według Kiepskich: Wielkij konstruktjor (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
0:55
Świat według Kiepskich: Pan Gałganek (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
8:05
Świat według Kiepskich: Przeterminowani (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
8:35
Świat według Kiepskich: Kurakao Drink (39)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
9:45
Świat według Kiepskich: Lista Mariana (40)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
10:05
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 30.07
10:30
Kramarz
jako kramarz Zygmunt
Kino Polska Pt 30.07
12:00
Świat według Kiepskich: Fryzjer (19)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
12:20
Świat według Kiepskich: Nie chcem, ale muszem (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
12:30
Świat według Kiepskich: Golaska (20)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
12:45
Świat według Kiepskich: Jesień średniowieczna (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
13:00
Świat według Kiepskich: Grubas (21)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
13:25
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 30.07
13:30
Świat według Kiepskich: Grzech (22)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
13:45
Świat według Kiepskich: Happy New Year (379)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 30.07
14:00
Świat według Kiepskich: Gumowy interes (23)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
14:20
Świat według Kiepskich: Glonojad (380)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 30.07
14:30
Świat według Kiepskich: Hobby (24)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 30.07
14:45
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 30.07
16:00
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 30.07
16:30
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 30.07
17:00
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 30.07
17:30
Świat według Kiepskich: Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
17:30
Świat według Kiepskich: Sobowtór (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
18:00
Świat według Kiepskich: Mecz (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 30.07
18:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 30.07
19:00
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 30.07
19:30
Świat według Kiepskich: Telewizja marzeń (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 31.07
0:25
Świat według Kiepskich: Czosnkowy Dziad (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 31.07
0:55
Filmy po rekonstrukcji: Nos
jako fryzjer
TVP Kultura 2 So 31.07
5:50
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 31.07
10:00
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 31.07
10:30
Świat według Kiepskich: Wielkij konstruktjor (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 31.07
16:00
Świat według Kiepskich: Pan Gałganek (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 31.07
16:30
Świat według Kiepskich: Przeterminowani (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 31.07
17:00
Świat według Kiepskich: Telewizja marzeń (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 31.07
17:30
Świat według Kiepskich: Nie chcem, ale muszem (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 31.07
18:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 31.07
19:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 31.07
19:30
Psy 2. Ostatnia krew
jako maszynista
TVP Seriale So 31.07
23:50
Kramarz
jako kramarz Zygmunt
Kino Polska Nd 1.08
12:55
Świat według Kiepskich: Jesień średniowieczna (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 1.08
16:00
Świat według Kiepskich: Czosnkowy Dziad (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 1.08
16:30
Świat według Kiepskich: Korzenie (35)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 1.08
16:40
Świat według Kiepskich: Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 1.08
17:00
Świat według Kiepskich: Sobowtór (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 1.08
17:30
Świat według Kiepskich: Mecz (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 1.08
18:00
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 1.08
19:00
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 1.08
19:30
Świat według Kiepskich: Los, bigos i uroda (41)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 2.08
9:45
Świat według Kiepskich: Lunatyk (42)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 2.08
10:05
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 2.08
10:30
Świat według Kiepskich: Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 2.08
12:30
Świat według Kiepskich: Sobowtór (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 2.08
13:00
Świat według Kiepskich: Plajstejszyn (381)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 2.08
13:30
Świat według Kiepskich: Kontener (382)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 2.08
14:00
Świat według Kiepskich: Kapelusz Dżeksona (383)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 2.08
14:30
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 2.08
16:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 2.08
16:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 2.08
17:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 2.08
17:30
Świat według Kiepskich: Wampiry są wśród nas (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 2.08
17:30
Świat według Kiepskich: Po prostu być (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 2.08
18:00
Świat według Kiepskich: Wszystko na sprzedaż (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 2.08
18:30
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 2.08
19:00
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 2.08
19:30
Świat według Kiepskich: Salon masażu towarzyskiego (297)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 2.08
23:10
Świat według Kiepskich: Oda do młodości (298)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 2.08
23:40
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 2.08
23:40
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
0:10
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
0:40
Świat według Kiepskich: Łabudibuda (43)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 3.08
9:45
Świat według Kiepskich: M jak Marian (44)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 3.08
10:10
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 3.08
10:30
Świat według Kiepskich: Wampiry są wśród nas (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
12:30
Świat według Kiepskich: Minister wszystkich Polaków (49)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 3.08
12:50
Świat według Kiepskich: Po prostu być (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
13:00
Świat według Kiepskich: Trzeba zabić tę miłość (384)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 3.08
13:30
Świat według Kiepskich: Chłopi (385)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 3.08
14:00
Świat według Kiepskich: Powiększenie (386)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 3.08
14:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 3.08
16:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 3.08
16:30
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 3.08
17:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 3.08
17:30
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
17:30
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
18:00
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
18:30
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 3.08
19:00
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 3.08
19:30
Świat według Kiepskich: Bolak (299)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 3.08
23:10
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 3.08
23:35
Świat według Kiepskich: Barek (300)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 3.08
23:40
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
0:05
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
0:35
Świat według Kiepskich: Marcysia maus (45)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 4.08
9:45
Świat według Kiepskich: Marian małpa pl (46)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 4.08
10:10
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 4.08
10:30
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
12:30
Świat według Kiepskich: Ekolodzy (18)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 4.08
13:00
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
13:00
Świat według Kiepskich: Czumulungma (387)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 4.08
13:30
Świat według Kiepskich: Krzyżacy (388)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 4.08
14:00
Świat według Kiepskich: Poszukiwana, poszukiwany (389)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 4.08
14:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 4.08
16:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 4.08
16:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 4.08
17:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 4.08
17:30
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
17:30
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
18:00
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
18:30
Świat według Kiepskich: Samouk (550)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 4.08
19:00
Świat według Kiepskich: Kalibaba (551)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 4.08
19:30
Świat według Kiepskich: Tatuaż (301)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 4.08
23:10
Świat według Kiepskich: Medalik (302)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 4.08
23:40
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 4.08
23:40
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
0:10
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
0:40
Świat według Kiepskich: Matka jest tylko jedna (47)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 5.08
9:45
Świat według Kiepskich: Mężowie i żony (48)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 5.08
10:05
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 5.08
10:30
Świat według Kiepskich: Świat, który nie może zaginąć (214)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 5.08
11:50
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
12:30
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
13:00
Świat według Kiepskich: Od Judasza do Kamasza (390)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 5.08
13:30
Świat według Kiepskich: Nad zalewiskiem (391)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 5.08
14:00
Świat według Kiepskich: Psychuszkin (392)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 5.08
14:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 5.08
16:00
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 5.08
16:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 5.08
17:00
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 5.08
17:30
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
17:30
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
18:00
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
18:30
Świat według Kiepskich: Samouk (550)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 5.08
19:00
Świat według Kiepskich: Kalibaba (551)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 5.08
19:30
Świat według Kiepskich: Ekolodzy (18)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 5.08
22:00
Świat według Kiepskich: Fryzjer (19)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 5.08
22:30
Świat według Kiepskich: Chichot (303)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 5.08
23:10
Świat według Kiepskich: Piwniczka (304)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 5.08
23:40
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 5.08
23:40
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
0:10
Świat według Kiepskich: Dług (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
0:40
Dwa księżyce
jako policjant Kubik
TVP Kultura 2 Pt 6.08
4:05
Świat według Kiepskich: Minister wszystkich Polaków (49)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
9:45
Świat według Kiepskich: Mistrz podrobów (50)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
10:10
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 6.08
10:30
Świat według Kiepskich: Umarł odbiornik, niech żyje odbiornik (182)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 6.08
11:10
Świat według Kiepskich: Interes (25)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
12:20
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
12:30
Świat według Kiepskich: Jak ten czas leci (26)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
12:45
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
13:00
Świat według Kiepskich: Kamansutra (27)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
13:20
Świat według Kiepskich: Moje kiepskie życie (393)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 6.08
13:30
Świat według Kiepskich: Kasa chorych (28)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
13:45
Świat według Kiepskich: Erotikon (394)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 6.08
14:00
Świat według Kiepskich: Kiepscy dają czadu (29)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
14:20
Świat według Kiepskich: Marzyciele (395)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 6.08
14:30
Świat według Kiepskich: Kiepski czarnowidz (30)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 6.08
14:40
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 6.08
16:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 6.08
16:30
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 6.08
17:00
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 6.08
17:30
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
17:30
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
18:00
Świat według Kiepskich: Dług (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
18:30
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (554)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 6.08
19:00
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (555)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 6.08
19:30
Komediowe lato: Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
TVP Kultura Pt 6.08
20:10
Komediowe lato: Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
TVP Kultura 2 Pt 6.08
20:20
Świat według Kiepskich: Szczur lądowy (68)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 6.08
22:45
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 6.08
23:40
Świat według Kiepskich: Salto (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
0:10
Świat według Kiepskich: Więcej, lepiej, taniej, weselej (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
0:40
Jarzębina czerwona
aktor
Kino Polska So 7.08
7:55
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 7.08
10:00
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 7.08
10:30
Komediowe lato: Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
TVP Kultura So 7.08
14:40
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
15:30
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
16:00
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
16:30
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (14)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
17:00
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (15)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
17:30
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
18:00
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 7.08
18:30
Świat według Kiepskich: Zamach (556)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 7.08
19:00
Świat według Kiepskich: Podziały plemienne (557)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 7.08
19:30
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 8.08
15:30
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 8.08
16:00
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 8.08
16:30
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 8.08
17:00
Świat według Kiepskich: Gumowy interes (23)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 8.08
17:25
Świat według Kiepskich: Dług (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 8.08
17:30
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 8.08
18:00
Świat według Kiepskich: Salto (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 8.08
18:30
Świat według Kiepskich: Należność za leżenie (558)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 8.08
19:30
Świat według Kiepskich: Okaz zdrowia (51)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 9.08
9:40
Świat według Kiepskich: Kiepscy mordercy (183)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 9.08
10:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 9.08
10:30
Świat według Kiepskich: Właściciele (184)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 9.08
11:05
Świat według Kiepskich: Fryzjer (19)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 9.08
12:10
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 9.08
12:30
Świat według Kiepskich: Mistrz podrobów (50)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 9.08
12:35
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 9.08
13:00
Świat według Kiepskich: Bełkot (396)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 9.08
13:30
Świat według Kiepskich: Eurokoko (397)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 9.08
14:00
Świat według Kiepskich: Stary koń (398)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 9.08
14:30
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 9.08
16:00
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 9.08
16:30
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 9.08
17:00
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 9.08
17:30
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 9.08
17:30
Świat według Kiepskich: Salto (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 9.08
18:00
Świat według Kiepskich: Więcej, lepiej, taniej, weselej (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 9.08
18:30
Świat według Kiepskich: Wewnętrzny ogród (559)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 9.08
19:00
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (560)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 9.08
19:30
Świat według Kiepskich: Krótki dzień pracy (305)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 9.08
23:10
Świat według Kiepskich: Uczeń czarnoksiężnika (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 9.08
23:35
Świat według Kiepskich: Morfeusz (306)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 9.08
23:40
Świat według Kiepskich: Krew z krwi, kość z kości (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 10.08
0:05
Świat według Kiepskich: Sprawa dla redaktora (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 10.08
0:35
Jarzębina czerwona
aktor
Kino Polska Wt 10.08
0:40
Ładuję...