Ryszard Kotys

zdjęcie
Ryszard Czesław Kotys (ur. 20 marca 1932 w Mniowie jako Ryszard Czesław Kotas, zm. 27 stycznia 2021 w Poznaniu) – polski aktor filmowy, telewizyjny, teatralny i dubbingowy, reżyser i scenarzysta. Wikipedia

Ryszard Kotys w programie TV

Kamień na kamieniu
jako chłop
TVP 2 Pon 23.05
2:50
Świat według Kiepskich: Korzeń piastowski (172)
jako Marian Paździoch
Polsat Pon 23.05
4:00
Świat według Kiepskich: Chichot (303)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 23.05
5:30
Świat według Kiepskich: Nieznośna lekkość bytu (148)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 23.05
10:30
Świat według Kiepskich: Energetyk (149)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 23.05
11:05
Świat według Kiepskich: Kamienny krąg (210)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 23.05
11:35
Świat według Kiepskich: Kantry Kurde (212)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 23.05
12:15
Świat według Kiepskich: Ciapciaki (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 23.05
12:35
Świat według Kiepskich: Kurze ziele (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 23.05
13:05
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 23.05
13:30
Świat według Kiepskich: Grunt to prund (46)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 23.05
13:35
Świat według Kiepskich: Romantica (47)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 23.05
13:55
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 23.05
14:00
Świat według Kiepskich: Nasza klasa (128)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 23.05
14:15
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 23.05
14:30
Świat według Kiepskich: Genetix (48)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 23.05
14:35
Świat według Kiepskich: Wszystko na sprzedaż (347)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
15:00
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (348)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
15:30
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (349)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
16:00
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (350)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
16:30
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (351)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
17:00
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (352)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
17:30
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 23.05
17:35
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (353)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
18:00
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 23.05
18:05
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (354)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
18:30
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 23.05
18:35
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (355)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
19:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 23.05
19:00
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (356)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 23.05
19:30
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 23.05
19:30
Niania 6: Daniel nie żyje (13)
aktor
Polsat Comedy C. E. Pon 23.05
19:35
Vabank 2, czyli riposta
jako Melski
TVP HD Pon 23.05
22:55
Świat według Kiepskich: Niszczyciel (247)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 23.05
23:00
Świat według Kiepskich: Ogór (248)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 23.05
23:30
Świat według Kiepskich: Ten teges (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 23.05
23:35
Świat według Kiepskich: I'am łoczing You (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
0:05
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
0:35
Świat według Kiepskich: Piwniczka (304)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 24.05
5:30
Świat według Kiepskich: Odlot (150)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 24.05
10:30
Świat według Kiepskich: Wniebowzięci (151)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 24.05
11:00
Świat według Kiepskich: Szkielet Fon Bibersztajna (69)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 24.05
11:30
Świat według Kiepskich: Ten teges (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
12:30
Świat według Kiepskich: I'am łoczing You (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
13:00
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 24.05
13:30
Świat według Kiepskich: Ta okropna niedziela (49)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 24.05
13:35
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 24.05
14:00
Świat według Kiepskich: Grunt to prund (129)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 24.05
14:15
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 24.05
14:30
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (357)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 24.05
15:00
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (358)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 24.05
15:30
Świat według Kiepskich: Dług (359)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 24.05
16:00
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (360)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 24.05
16:30
Świat według Kiepskich: Salto (361)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 24.05
17:00
Świat według Kiepskich: Więcej, lepiej, taniej, weselej (362)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 24.05
17:30
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
17:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
18:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
18:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 24.05
19:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 24.05
19:30
Świat według Kiepskich: Bob (249)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 24.05
23:00
Świat według Kiepskich: Ciucholand (250)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 24.05
23:30
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 24.05
23:30
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
0:00
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
0:30
Konsul
jako sekretarz PZPR
Stopklatka Śr 25.05
1:10
Świat według Kiepskich: Krótki dzień pracy (305)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 25.05
5:30
Świat według Kiepskich: Zatruta strzała (152)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 25.05
10:30
Świat według Kiepskich: Serce Chopina (153)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 25.05
11:05
Świat według Kiepskich: Chatka wielkiego Władka (211)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 25.05
11:40
Świat według Kiepskich: Telewidz (71)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 25.05
12:20
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
12:30
Świat według Kiepskich: Titanic (72)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 25.05
12:50
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
13:00
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 25.05
13:30
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 25.05
14:00
Świat według Kiepskich: Romantica (130)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 25.05
14:15
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 25.05
14:30
Świat według Kiepskich: Uczeń czarnoksiężnika (363)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 25.05
15:00
Świat według Kiepskich: Krew z krwi, kość z kości (364)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 25.05
15:30
Świat według Kiepskich: Sprawa dla redaktora (365)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 25.05
16:00
Świat według Kiepskich: Czułe słówka (366)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 25.05
16:30
Świat według Kiepskich: Zima leśnych ludzi (367)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 25.05
17:00
Świat według Kiepskich: Trzystu (368)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 25.05
17:30
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
17:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
18:00
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
18:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 25.05
19:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 25.05
19:30
Świat według Kiepskich: Skok (251)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 25.05
23:00
Świat według Kiepskich: Radny (252)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 25.05
23:30
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 25.05
23:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
0:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
0:30
Świat według Kiepskich: Morfeusz (306)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 26.05
5:30
Świat według Kiepskich: Matka jest tylko jedna (47)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 26.05
10:30
Świat według Kiepskich: W pale się nie mieści (74)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 26.05
11:00
Świat według Kiepskich: Waldek Tour (75)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 26.05
11:30
Świat według Kiepskich: Właściciele (184)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 26.05
12:00
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
12:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
13:00
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 26.05
13:30
Świat według Kiepskich: Kraina obfitości (55)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 26.05
13:35
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 26.05
14:00
Świat według Kiepskich: Happy Family (56)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 26.05
14:00
Świat według Kiepskich: Genetix (131)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 26.05
14:15
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 26.05
14:30
Świat według Kiepskich: G8 (57)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 26.05
14:35
Świat według Kiepskich: Coming out (369)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 26.05
15:00
Świat według Kiepskich: Myszy i ludzie (370)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 26.05
15:30
Świat według Kiepskich: Turbo Jolanta (371)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 26.05
16:00
Świat według Kiepskich: Pożegnanie z Afryką (372)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 26.05
16:30
Świat według Kiepskich: Dzieło życia (373)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 26.05
17:00
Świat według Kiepskich: Dzieje grzechu (374)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 26.05
17:30
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
17:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
18:00
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
18:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 26.05
19:00
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 26.05
19:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
Kino Polska Czw 26.05
20:00
Świat według Kiepskich: Salomon baba (253)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 26.05
23:00
Świat według Kiepskich: Bazar (254)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 26.05
23:30
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 26.05
23:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
0:00
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
0:30
Zabić na końcu
jako kierownik restauracji Lux
Kino Polska Pt 27.05
8:05
Świat według Kiepskich: Układ (154)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 27.05
10:30
Świat według Kiepskich: Wizerunek (77)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 27.05
11:00
Świat według Kiepskich: Wszystko dla Ciebie (78)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 27.05
11:30
Świat według Kiepskich: Zaczadzony umysł (79)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 27.05
12:00
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
12:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
13:00
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 27.05
13:30
Świat według Kiepskich: Lucyferdek (58)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 27.05
13:35
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 27.05
14:00
Świat według Kiepskich: Zamianka (59)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 27.05
14:00
Świat według Kiepskich: Ta okropna niedziela (132)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 27.05
14:15
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 27.05
14:30
Świat według Kiepskich: Andropauza (60)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 27.05
14:40
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 27.05
15:00
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 27.05
15:30
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 27.05
16:00
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 27.05
16:30
Świat według Kiepskich: Happy New Year (379)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 27.05
17:00
Świat według Kiepskich: Glonojad (380)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 27.05
17:30
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
17:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
18:00
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
18:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 27.05
19:00
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 27.05
19:30
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 27.05
23:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
0:00
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
0:30
Świat według Kiepskich: Szkielet Fon Bibersztajna (69)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
2:30
Świat według Kiepskich: Kraina obfitości (138)
jako Marian Paździoch
Polsat So 28.05
3:55
Świat według Kiepskich: UFO (307)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
5:30
Niania 6: Daniel nie żyje (13)
aktor
Polsat Comedy C. E. So 28.05
9:30
Rozmowy kontrolowane
jako żołnierz kontrolujący rozmowy w budce telefonicznej
Stopklatka So 28.05
13:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
13:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
13:30
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
14:00
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
14:30
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
15:30
Konsul
jako sekretarz PZPR
Kino Polska So 28.05
15:45
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
16:00
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
16:30
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
16:55
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
17:25
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
17:55
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 28.05
18:25
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
19:00
Świat według Kiepskich: Polityka (576)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 So 28.05
19:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 28.05
19:30
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 So 28.05
19:30
Świat według Kiepskich: Sto lat (217)
jako Marian Paździoch
Polsat Nd 29.05
3:05
Świat według Kiepskich: Akademia umiejętności (218)
jako Marian Paździoch
Polsat Nd 29.05
3:50
Świat według Kiepskich: Bilans kwartalny (308)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 29.05
5:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 29.05
15:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 29.05
16:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 29.05
16:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 29.05
16:55
Świat według Kiepskich: Umarł odbiornik, niech żyje odbiornik (182)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 29.05
17:25
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 29.05
17:25
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 29.05
17:55
Świat według Kiepskich: Redaktor naczelny (166)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 29.05
18:00
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 29.05
18:25
Świat według Kiepskich: IQ (167)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 29.05
18:30
Świat według Kiepskich: Harakiri (168)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 29.05
19:00
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 29.05
19:00
Świat według Kiepskich: Znieczulica społeczna (169)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Nd 29.05
19:30
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 29.05
19:30
Świat według Kiepskich: Babski wieczór (309)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pon 30.05
5:30
Kramarz
jako kramarz Zygmunt
Kino Polska Pon 30.05
8:35
Świat według Kiepskich: Plastuś (155)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 30.05
10:30
Świat według Kiepskich: Kto rano wstaje (156)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 30.05
11:05
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 30.05
12:30
Świat według Kiepskich: Zły Boczek (82)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pon 30.05
12:35
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 30.05
13:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 30.05
13:30
Świat według Kiepskich: Zbrodnia i kara (61)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 30.05
13:35
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 30.05
14:00
Świat według Kiepskich: Balcyrewicz musi odejść (62)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 30.05
14:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 30.05
14:30
Świat według Kiepskich: Krypta (63)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pon 30.05
14:40
Świat według Kiepskich: Plajstejszyn (381)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
15:00
Świat według Kiepskich: Kontener (382)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
15:30
Świat według Kiepskich: Kapelusz Dżeksona (383)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
16:00
Świat według Kiepskich: Trzeba zabić tę miłość (384)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
16:30
Świat według Kiepskich: Chłopi (385)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
17:00
Świat według Kiepskich: Powiększenie (386)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
17:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 30.05
17:30
Świat według Kiepskich: Czumulungma (387)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
18:00
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 30.05
18:00
Świat według Kiepskich: Krzyżacy (388)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
18:30
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 30.05
18:30
Świat według Kiepskich: Poszukiwana, poszukiwany (389)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
19:00
Świat według Kiepskich: Od Judasza do Kamasza (390)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pon 30.05
19:30
Konsul
jako sekretarz PZPR
Kino Polska Pon 30.05
22:05
Świat według Kiepskich: Cząstki elementarne (255)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 30.05
23:00
Świat według Kiepskich: Marsz (256)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pon 30.05
23:30
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 30.05
23:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
0:00
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
0:30
Świat według Kiepskich: Ostatni cham (222)
jako Marian Paździoch
Polsat Wt 31.05
3:15
Świat według Kiepskich: Kapeć (310)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 31.05
5:30
Wodzirej
jako Kazik
Kino Polska Wt 31.05
6:35
Świat według Kiepskich: Pogoda (157)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 31.05
10:30
Zabić na końcu
jako kierownik restauracji Lux
Kino Polska Wt 31.05
11:00
Świat według Kiepskich: Majty polskie (158)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 31.05
11:00
Świat według Kiepskich: Kantry Kurde (212)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 31.05
11:30
Świat według Kiepskich: Żeby im gul skoczył (83)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Wt 31.05
12:05
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
12:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
13:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 31.05
13:30
Świat według Kiepskich: Humor telewizyjny (64)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 31.05
13:35
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 31.05
14:00
Świat według Kiepskich: Nieznośna lekkość bytu (65)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 31.05
14:00
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 31.05
14:30
Świat według Kiepskich: Energetyk (66)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Wt 31.05
14:40
Świat według Kiepskich: Nad zalewiskiem (391)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 31.05
15:00
Świat według Kiepskich: Psychuszkin (392)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 31.05
15:30
Świat według Kiepskich: Moje kiepskie życie (393)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 31.05
16:00
Świat według Kiepskich: Erotikon (394)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 31.05
16:30
Świat według Kiepskich: Marzyciele (395)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 31.05
17:00
Świat według Kiepskich: Bełkot (396)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Wt 31.05
17:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
17:30
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
18:00
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
18:30
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 31.05
19:00
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Wt 31.05
19:30
Świat według Kiepskich: Puste butle (257)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 31.05
23:00
Świat według Kiepskich: Kicha kręcona (258)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Wt 31.05
23:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 31.05
23:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
0:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
0:30
Wodzirej
jako Kazik
Stopklatka Śr 1.06
3:50
Świat według Kiepskich: Kochaj albo tańcz (311)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 1.06
5:30
Świat według Kiepskich: Szwondel (159)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 1.06
10:30
Znaki szczególne: Podejrzany (1)
aktor
TVP Kultura Śr 1.06
11:00
Świat według Kiepskich: Tyrtum Pyrtum (160)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 1.06
11:00
Świat według Kiepskich: Afera kryminalna (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Śr 1.06
11:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
12:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
13:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 1.06
13:30
Świat według Kiepskich: Odlot (67)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 1.06
13:40
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 1.06
14:00
Świat według Kiepskich: Wniebowzięci (68)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 1.06
14:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 1.06
14:30
Świat według Kiepskich: Zatruta strzała (69)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Śr 1.06
14:35
Świat według Kiepskich: Eurokoko (397)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 1.06
15:00
Świat według Kiepskich: Stary koń (398)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 1.06
15:30
Świat według Kiepskich: Jutro będzie futro (399)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 1.06
16:00
Świat według Kiepskich: Ciapciaki (400)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 1.06
16:30
Świat według Kiepskich: Kurze ziele (401)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 1.06
17:00
Świat według Kiepskich: Widziadło (402)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Śr 1.06
17:30
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
17:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
18:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
18:30
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 1.06
19:00
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Śr 1.06
19:30
Świat według Kiepskich: Z odzysku (259)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 1.06
23:00
Świat według Kiepskich: Podróżnik (260)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Śr 1.06
23:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.06
23:30
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
0:00
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
0:30
Świat według Kiepskich: Niestabilność (312)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 2.06
5:30
Świat według Kiepskich: Korumpcja (161)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 2.06
10:30
Świat według Kiepskich: Śmietnik historii (162)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 2.06
11:00
Świat według Kiepskich: Bara-bara (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 2.06
11:30
Świat według Kiepskich: Benefis (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 2.06
12:00
Świat według Kiepskich: Betonowe pośladki (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Czw 2.06
12:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
12:30
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
13:00
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 2.06
13:30
Świat według Kiepskich: Serce Chopina (70)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 2.06
13:40
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 2.06
14:00
Świat według Kiepskich: Układ (71)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 2.06
14:00
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 2.06
14:30
Świat według Kiepskich: Plastuś (72)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Czw 2.06
14:40
Świat według Kiepskich: Ten teges (403)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 2.06
15:00
Świat według Kiepskich: I'm łoczing you (404)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 2.06
15:30
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (405)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 2.06
16:00
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 2.06
16:30
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 2.06
17:00
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Czw 2.06
17:30
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
17:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
18:00
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
18:30
Świat według Kiepskich: Samouk (550)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 2.06
19:00
Świat według Kiepskich: Kalibaba (551)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 2.06
19:30
Świat według Kiepskich: Afera kryminalna (1)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Czw 2.06
22:25
Świat według Kiepskich: Dom kultury (261)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 2.06
23:00
Świat według Kiepskich: Żyć kolorowo (262)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Czw 2.06
23:30
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.06
23:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
0:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
0:30
Świat według Kiepskich: Kalendarz (313)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Pt 3.06
5:30
Wodzirej
jako Kazik
Kino Polska Pt 3.06
8:40
Świat według Kiepskich: Emigranci (163)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 3.06
10:30
Świat według Kiepskich: Plan dnia (164)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 3.06
11:00
Świat według Kiepskich: Biały miś (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 3.06
11:30
Świat według Kiepskich: Bo dziś Andrzeja... (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 3.06
12:00
Świat według Kiepskich: Boczny tor (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Film Pt 3.06
12:30
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
12:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
13:00
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 3.06
13:30
Świat według Kiepskich: Kto rano wstaje (73)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 3.06
13:40
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 3.06
14:00
Świat według Kiepskich: Pogoda (74)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 3.06
14:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 Pt 3.06
14:30
Świat według Kiepskich: Majty polskie (75)
jako Marian Paździoch
Nowa TV Pt 3.06
14:40
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 3.06
15:00
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 3.06
15:30
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 3.06
16:00
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 3.06
16:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 3.06
17:00
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Marian Paździoch
Polsat Seriale Pt 3.06
17:30
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
17:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
18:00
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
18:30
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.06
23:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
0:00
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
0:30
Świat według Kiepskich
jako Marian Paździoch
Polsat So 4.06
3:55
Świat według Kiepskich: Skok w bok (314)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 4.06
5:30
Kramarz
jako kramarz Zygmunt
Kino Polska So 4.06
6:00
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 4.06
13:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 4.06
14:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 4.06
14:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
15:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
16:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
16:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
16:55
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
17:25
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
17:55
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Marian Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 4.06
18:25
Świat według Kiepskich: Straszny film (552)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 4.06
19:00
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 So 4.06
19:00
Świat według Kiepskich: Święty Gral (553)
jako Marian Paździoch
Super Polsat So 4.06
19:30
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Marian Paździoch
Polsat 2 So 4.06
19:30
Świat według Kiepskich: Dance macabre (315)
jako Marian Paździoch
Super Polsat Nd 5.06
5:30
Ładuję...