Teleman

Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

Świat według Kiepskich: Myszy i ludzie (370)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 27.09
16:30
Świat według Kiepskich: Turbo Jolanta (371)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 27.09
17:00
Świat według Kiepskich: Pożegnanie z Afryką (372)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 27.09
17:30
Świat według Kiepskich: Paradoks (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 27.09
17:30
Świat według Kiepskich: Bliżej człowieka (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 27.09
18:00
Świat według Kiepskich: Powrót Kopcińskiego (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 27.09
18:30
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 27.09
19:00
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 27.09
19:30
Świat według Kiepskich: Coming out (369)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 27.09
23:10
Świat według Kiepskich: Ping Pong (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 27.09
23:35
Świat według Kiepskich: Myszy i ludzie (370)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 27.09
23:40
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
0:05
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
0:30
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (506)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 28.09
10:30
Świat według Kiepskich: Paradoks (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
12:30
Świat według Kiepskich: Bliżej człowieka (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
13:00
Świat według Kiepskich: Kolędniki (504)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 28.09
13:30
Świat według Kiepskich: Złoty pociąg (505)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 28.09
14:00
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (506)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 28.09
14:30
Świat według Kiepskich: Dzieło życia (373)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 28.09
16:00
Świat według Kiepskich: Dzieje grzechu (374)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 28.09
16:30
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 28.09
17:00
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 28.09
17:30
Świat według Kiepskich: Ping Pong (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
17:30
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
18:00
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
18:30
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 28.09
19:00
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 28.09
19:30
Świat według Kiepskich: Turbo Jolanta (371)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 28.09
23:10
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.09
23:35
Świat według Kiepskich: Pożegnanie z Afryką (372)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 28.09
23:40
Świat według Kiepskich: Gdzie jest Karolak (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
0:05
Świat według Kiepskich: Żądło (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
0:30
Świat według Kiepskich: Wysokie obcasy (507)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 29.09
10:30
Świat według Kiepskich: Ping Pong (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
12:30
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
13:00
Świat według Kiepskich: Wysokie obcasy (507)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 29.09
13:30
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (508)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 29.09
14:00
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 29.09
14:30
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 29.09
16:00
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 29.09
16:30
Świat według Kiepskich: Happy New Year (379)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 29.09
17:00
Świat według Kiepskich: Glonojad (380)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 29.09
17:30
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
17:30
Świat według Kiepskich: Gdzie jest Karolak (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
18:00
Świat według Kiepskich: Żądło (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
18:30
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 29.09
19:00
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 29.09
19:30
Świat według Kiepskich: Dzieło życia (373)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 29.09
23:10
Świat według Kiepskich: Małpia grypa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.09
23:35
Świat według Kiepskich: Dzieje grzechu (374)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 29.09
23:40
Świat według Kiepskich: Ram Dżam Dżam (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
0:05
Świat według Kiepskich: Dinozaur (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
0:30
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (508)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 30.09
10:30
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
12:30
Świat według Kiepskich: Gdzie jest Karolak (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
13:00
Świat według Kiepskich: Poza zasięgiem (510)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 30.09
13:30
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (511)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 30.09
14:00
Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 30.09
14:30
Świat według Kiepskich: Plajstejszyn (381)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.09
16:00
Świat według Kiepskich: Kontener (382)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.09
16:30
Świat według Kiepskich: Kapelusz Dżeksona (383)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.09
17:00
Świat według Kiepskich: Trzeba zabić tę miłość (384)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.09
17:30
Świat według Kiepskich: Małpia grypa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
17:30
Świat według Kiepskich: Ram Dżam Dżam (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
18:00
Świat według Kiepskich: Dinozaur (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
18:30
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 30.09
19:00
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 30.09
19:30
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 30.09
23:10
Świat według Kiepskich: Momento Mori (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.09
23:35
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 30.09
23:40
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.10
0:00
Świat według Kiepskich: Wyjadacz (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.10
0:30
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 1.10
10:30
Świat według Kiepskich: Małpia grypa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.10
12:30
Świat według Kiepskich: Ram Dżam Dżam (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.10
13:00
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 1.10
13:30
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 1.10
14:00
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 1.10
14:30
Świat według Kiepskich: Chłopi (385)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.10
16:00
Świat według Kiepskich: Powiększenie (386)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.10
16:30
Świat według Kiepskich: Czumulungma (387)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.10
17:00
Świat według Kiepskich: Krzyżacy (388)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.10
17:30
Świat według Kiepskich: Momento Mori (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.10
17:30
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.10
18:00
Świat według Kiepskich: Wyjadacz (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.10
18:30
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 1.10
19:00
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 1.10
19:30
Świat według Kiepskich: Złoty pociąg (505)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 2.10
10:00
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (506)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 2.10
10:30
Świat według Kiepskich: Ping Pong (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.10
15:30
Świat według Kiepskich: Grzyb (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.10
16:00
Świat według Kiepskich: Tapczan (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.10
16:30
Świat według Kiepskich: Kajfasz (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.10
17:00
Świat według Kiepskich: Gdzie jest Karolak (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.10
17:30
Świat według Kiepskich: Żądło (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.10
18:00
Świat według Kiepskich: Małpia grypa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.10
18:30
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 2.10
19:00
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 2.10
19:30
Świat według Kiepskich: Ram Dżam Dżam (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.10
15:30
Świat według Kiepskich: Dinozaur (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.10
16:00
Świat według Kiepskich: Momento Mori (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.10
16:30
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.10
17:00
Świat według Kiepskich: Wyjadacz (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.10
17:25
Świat według Kiepskich: Ptaki ciernistych krzewów (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.10
17:55
Świat według Kiepskich: Dziwadło (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.10
18:25
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 3.10
19:00
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 3.10
19:30
Świat według Kiepskich: Poza zasięgiem (510)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 4.10
10:30
Świat według Kiepskich: Momento Mori (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.10
12:30
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.10
13:00
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 4.10
13:30
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 4.10
14:00
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 4.10
14:30
Świat według Kiepskich: Poszukiwana, poszukiwany (389)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 4.10
16:00
Świat według Kiepskich: Od Judasza do Kamasza (390)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 4.10
16:30
Świat według Kiepskich: Nad zalewiskiem (391)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 4.10
17:00
Świat według Kiepskich: Psychuszkin (392)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 4.10
17:30
Świat według Kiepskich: Ptaki ciernistych krzewów (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.10
17:30
Świat według Kiepskich: Dziwadło (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.10
18:00
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.10
18:30
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 4.10
19:00
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 4.10
19:30
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 4.10
23:10
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.10
23:35
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 4.10
23:40
Świat według Kiepskich: Obserwator (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
0:05
Świat według Kiepskich: La la la (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
0:30
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (511)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 5.10
10:30
Świat według Kiepskich: Ptaki ciernistych krzewów (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
12:30
Świat według Kiepskich: Dziwadło (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
13:00
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 5.10
13:30
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 5.10
14:00
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 5.10
14:30
Świat według Kiepskich: Moje kiepskie życie (393)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 5.10
16:00
Świat według Kiepskich: Erotikon (394)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 5.10
16:30
Świat według Kiepskich: Marzyciele (395)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 5.10
17:00
Świat według Kiepskich: Bełkot (396)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 5.10
17:30
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
17:30
Świat według Kiepskich: Obserwator (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
18:00
Świat według Kiepskich: La la la (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
18:30
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 5.10
19:00
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 5.10
19:30
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 5.10
23:10
Świat według Kiepskich: Maratończyk (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.10
23:35
Świat według Kiepskich: Happy New Year (379)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 5.10
23:40
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
0:05
Świat według Kiepskich: Zimne nóżki (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
0:30
Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 6.10
10:30
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
12:30
Świat według Kiepskich: Obserwator (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
13:00
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 6.10
13:30
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 6.10
14:00
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 6.10
14:30
Świat według Kiepskich: Eurokoko (397)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 6.10
16:00
Świat według Kiepskich: Stary koń (398)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 6.10
16:30
Świat według Kiepskich: Jutro będzie futro (399)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 6.10
17:00
Świat według Kiepskich: Ciapciaki (400)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 6.10
17:30
Świat według Kiepskich: Maratończyk (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
17:30
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
18:00
Świat według Kiepskich: Zimne nóżki (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
18:30
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 6.10
19:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 6.10
19:30
Świat według Kiepskich: Glonojad (380)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 6.10
23:10
Świat według Kiepskich: Diabelski młyn (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.10
23:35
Świat według Kiepskich: Plajstejszyn (381)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 6.10
23:40
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
0:05
Świat według Kiepskich: Tadeusz Surowy (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
0:30
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 7.10
10:30
Świat według Kiepskich: Maratończyk (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
12:30
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
13:00
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 7.10
13:30
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 7.10
14:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 7.10
14:30
Świat według Kiepskich: Kurze ziele (401)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.10
16:00
Świat według Kiepskich: Widziadło (402)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.10
16:30
Świat według Kiepskich: Ten teges (403)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.10
17:00
Świat według Kiepskich: I'm łoczing you (404)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 7.10
17:30
Świat według Kiepskich: Diabelski młyn (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
17:30
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
18:00
Świat według Kiepskich: Tadeusz Surowy (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
18:30
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 7.10
19:00
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 7.10
19:30
Świat według Kiepskich: Kontener (382)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 7.10
23:10
Świat według Kiepskich: Moby Dick (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.10
23:30
Świat według Kiepskich: Kapelusz Dżeksona (383)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 7.10
23:40
Świat według Kiepskich: Zbigniew Wodecki (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.10
0:00
Świat według Kiepskich: Ukulele (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.10
0:30
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 8.10
10:30
Świat według Kiepskich: Diabelski młyn (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.10
12:30
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.10
13:00
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 8.10
13:30
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 8.10
14:00
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 8.10
14:30
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (405)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.10
16:00
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.10
16:30
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.10
17:00
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 8.10
17:30
Świat według Kiepskich: Moby Dick (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.10
17:30
Świat według Kiepskich: Zbigniew Wodecki (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.10
18:00
Świat według Kiepskich: Ukulele (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.10
18:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 8.10
19:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 8.10
19:30
Świat według Kiepskich: Poza zasięgiem (510)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 9.10
10:00
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (511)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 9.10
10:30
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.10
15:30
Świat według Kiepskich: Obserwator (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.10
16:00
Świat według Kiepskich: La la la (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.10
16:30
Świat według Kiepskich: Maratończyk (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.10
17:00
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.10
17:25
Świat według Kiepskich: Zimne nóżki (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.10
17:55
Świat według Kiepskich: Diabelski młyn (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.10
18:25
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 9.10
19:00
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 9.10
19:30
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.10
15:30
Świat według Kiepskich: Tadeusz Surowy (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.10
16:00
Świat według Kiepskich: Moby Dick (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.10
16:30
Świat według Kiepskich: Zbigniew Wodecki (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.10
17:00
Świat według Kiepskich: Ukulele (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.10
17:25
Świat według Kiepskich: Upiór (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.10
17:55
Świat według Kiepskich: Dziki Dziad (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.10
18:25
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 10.10
19:00
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 10.10
19:30
Ładuję...