Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich (1999–2022). 27 marca 2022, w Międzynarodowy Dzień Teatru, w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia została uhonorowana przez prezydenta Wrocławia za swoją pracę i osiągnięcia artystyczne i otrzymała Super Diament „za budowanie wesołego oblicza Wrocławia”. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

Świat według Kiepskich: Janusz i Adelajda (586)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 20.04
12:00
Świat według Kiepskich: Wróżba (587)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 20.04
12:30
Świat według Kiepskich: Dzień Wszystkich Kiepskich (588)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 20.04
13:00
Świat według Kiepskich: Marzyciele (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 20.04
15:00
Świat według Kiepskich: Bełkot (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 20.04
15:30
Świat według Kiepskich: Eurokoko (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 20.04
16:00
Świat według Kiepskich: Stary koń (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 20.04
16:30
Świat według Kiepskich: Jutro będzie futro (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 20.04
17:00
Świat według Kiepskich: Ciapciaki (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 20.04
17:30
Świat według Kiepskich: Kurze ziele (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 20.04
18:00
Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 20.04
19:00
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 20.04
19:30
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 21.04
3:30
Świat według Kiepskich: Widziadło (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
15:00
Świat według Kiepskich: Ten teges (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
15:30
Świat według Kiepskich: I'am łoczing You (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
16:00
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
16:30
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
17:00
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
17:30
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
18:00
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 21.04
18:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
2:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
2:30
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
3:00
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
3:30
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 22.04
9:00
Świat według Kiepskich: Kanalia (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 22.04
9:30
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 22.04
10:00
Świat według Kiepskich: Pływak żółtobrzeżek (57)
aktor
Polsat Film Pon 22.04
11:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (423)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
11:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (424)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
12:00
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (425)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
12:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (426)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
13:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (439)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 22.04
14:00
Świat według Kiepskich: Kopakabana (440)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 22.04
14:30
Świat według Kiepskich: Wspólnota (324)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 22.04
15:00
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (441)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 22.04
15:00
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 22.04
15:30
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (442)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 22.04
15:30
Świat według Kiepskich: Tamten świat (326)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 22.04
16:00
Świat według Kiepskich: Zając wielkanocny (327)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 22.04
16:30
Świat według Kiepskich: Dwa Tysiące Dwanaście (328)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 22.04
17:00
Świat według Kiepskich: Dla dorosłych (329)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 22.04
17:30
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
19:00
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 22.04
19:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 22.04
20:30
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 22.04
21:00
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 22.04
21:30
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 22.04
22:00
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 22.04
22:30
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 22.04
23:00
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 22.04
23:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
1:30
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
2:00
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
2:25
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 23.04
3:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (415)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 23.04
3:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
9:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
9:30
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
10:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (427)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 23.04
11:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (428)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 23.04
12:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (429)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 23.04
12:30
Świat według Kiepskich: Con amore (430)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 23.04
13:00
Świat według Kiepskich: Gatunek (443)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 23.04
14:00
Świat według Kiepskich: Poza prawem (444)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 23.04
14:30
Świat według Kiepskich: Ósme dziecko stróża (330)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 23.04
15:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (445)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 23.04
15:00
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (446)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 23.04
15:30
Świat według Kiepskich: Biedny kraj bogatych ludzi (331)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 23.04
15:30
Świat według Kiepskich: Wielki konstruktjor (335)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 23.04
16:00
Świat według Kiepskich: Pan Gałganek (336)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 23.04
16:30
Świat według Kiepskich: Przeterminowani (337)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 23.04
17:00
Świat według Kiepskich: Telewizja marzeń (338)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 23.04
17:30
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 23.04
19:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
20:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
21:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 23.04
21:30
Świat według Kiepskich: Samouk (550)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 23.04
22:00
Świat według Kiepskich: Kalibaba (551)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 23.04
22:30
Świat według Kiepskich: Straszny film (552)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 23.04
23:00
Świat według Kiepskich: Święty Gral (553)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 23.04
23:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
1:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
2:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
2:25
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (416)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 24.04
3:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
9:00
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
9:30
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
10:00
Świat według Kiepskich: Portier (60)
aktor
Polsat Film Śr 24.04
10:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (431)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 24.04
11:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (432)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 24.04
12:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (433)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 24.04
12:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (434)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 24.04
13:00
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (447)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 24.04
14:00
Świat według Kiepskich: Okazja (448)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 24.04
14:30
Świat według Kiepskich: Nie chcem, ale muszem (339)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 24.04
15:00
Świat według Kiepskich: Brutal (449)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 24.04
15:00
Świat według Kiepskich: Urodzeni mordercy (450)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 24.04
15:30
Świat według Kiepskich: Jesień średniowieczna (340)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 24.04
15:30
Świat według Kiepskich: Czosnkowy Dziad (341)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 24.04
16:00
Świat według Kiepskich: Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło (342)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 24.04
16:30
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 24.04
17:00
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 24.04
17:30
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 24.04
19:00
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
20:30
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
21:00
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 24.04
21:30
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (554)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 24.04
22:00
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (555)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 24.04
22:30
Świat według Kiepskich: Zamach (556)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 24.04
23:00
Świat według Kiepskich: Podziały plemienne (557)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 24.04
23:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
1:30
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
2:00
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
2:25
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (417)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 25.04
3:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
9:00
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
9:30
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
10:00
Świat według Kiepskich: Rachunek sumienia (62)
aktor
Polsat Film Czw 25.04
10:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (435)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 25.04
11:30
Świat według Kiepskich: Nacopoco (436)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 25.04
12:00
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (437)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 25.04
12:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (438)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 25.04
13:00
Świat według Kiepskich: Pali się, moja panno (451)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 25.04
14:00
Świat według Kiepskich: Świece na wietrze (452)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 25.04
14:30
Świat według Kiepskich: Wampiry są wśród nas (345)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 25.04
15:00
Świat według Kiepskich: Klimakterium (453)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 25.04
15:00
Świat według Kiepskich: Po prostu być (346)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 25.04
15:30
Świat według Kiepskich: Jubel (454)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 25.04
15:30
Świat według Kiepskich: Wszystko na sprzedaż (347)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 25.04
16:00
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (348)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 25.04
16:30
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (349)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 25.04
17:00
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (350)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 25.04
17:30
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 25.04
19:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
20:30
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
21:00
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 25.04
21:30
Świat według Kiepskich: Należność za leżenie (558)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 25.04
22:00
Świat według Kiepskich: Wewnętrzny ogród (559)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 25.04
22:30
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (560)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 25.04
23:00
Świat według Kiepskich: Europejski obywatel (561)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 25.04
23:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
1:30
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
2:00
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
2:25
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (418)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 26.04
2:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (419)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 26.04
3:00
Świat według Kiepskich: Pograbek (420)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 26.04
3:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
9:00
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
9:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
10:00
Świat według Kiepskich: Sandały ojca Gaudentego (65)
aktor
Polsat Film Pt 26.04
11:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (439)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 26.04
11:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (440)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 26.04
12:00
Świat według Kiepskich: Bolero (455)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 26.04
14:00
Świat według Kiepskich: Kobieta za ladą (456)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 26.04
14:30
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (351)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 26.04
15:00
Świat według Kiepskich: Ja to załatwię (457)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 26.04
15:00
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (352)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 26.04
15:30
Świat według Kiepskich: Baba Jaga (458)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 26.04
15:30
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (353)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 26.04
16:00
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (354)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 26.04
16:30
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (355)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 26.04
17:00
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (356)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 26.04
17:30
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 26.04
19:00
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
20:30
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
21:00
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 26.04
21:30
Świat według Kiepskich: Wielki zderzacz hadronów (562)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 26.04
22:00
Świat według Kiepskich: Skarb Prezesa Piątka (563)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 26.04
22:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
1:30
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
2:00
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
2:25
Świat według Kiepskich: Pokuć (421)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 27.04
2:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (422)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 27.04
3:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (423)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 27.04
3:30
Świat według Kiepskich: Złodziejka (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
15:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
15:30
Świat według Kiepskich: Badurka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
16:00
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
16:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
17:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
17:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 27.04
18:00
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 27.04
19:00
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 27.04
19:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (424)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 28.04
3:00
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (425)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 28.04
3:30
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
15:00
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
15:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
16:00
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
16:30
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
17:00
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
17:30
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
18:00
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 28.04
18:30
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 28.04
19:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (426)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
2:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (427)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
2:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (428)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
3:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (429)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
3:30
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 29.04
9:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 29.04
9:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 29.04
10:00
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (441)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
11:30
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (442)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
12:00
Świat według Kiepskich: Szalona lokomotywa (459)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 29.04
14:00
Świat według Kiepskich: Magiel (460)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 29.04
14:30
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (357)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 29.04
15:00
Świat według Kiepskich: Żegnaj Laleczko (461)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 29.04
15:00
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (358)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 29.04
15:30
Świat według Kiepskich: Dom zły (462)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 29.04
15:30
Świat według Kiepskich: Dług (359)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 29.04
16:00
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (360)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 29.04
16:30
Świat według Kiepskich: Salto (361)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 29.04
17:00
Świat według Kiepskich: Więcej, lepiej, taniej, weselej (362)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 29.04
17:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
19:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 29.04
19:30
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 29.04
20:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 29.04
21:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 29.04
21:30
Świat według Kiepskich: Naprawa Ferdka (564)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 29.04
22:00
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 29.04
22:30
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 29.04
23:00
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 29.04
23:30
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
1:30
Świat według Kiepskich: Con amore (430)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
2:00
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
2:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
2:25
Świat według Kiepskich: Królowa balu (431)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
2:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (432)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
3:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (433)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
3:30
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
9:00
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
9:30
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
10:00
Świat według Kiepskich: Szczur lądowy (68)
aktor
Polsat Film Wt 30.04
10:30
Świat według Kiepskich: Szkielet Fon Bibersztajna (69)
aktor
Polsat Film Wt 30.04
11:00
Świat według Kiepskich: Gatunek (443)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
11:30
Świat według Kiepskich: Poza prawem (444)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
12:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (445)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
12:30
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (446)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
13:00
Świat według Kiepskich: Klituś Bajduś (463)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 30.04
14:00
Świat według Kiepskich: Piszczyk (464)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 30.04
14:30
Świat według Kiepskich: Uczeń czarnoksiężnika (363)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 30.04
15:00
Świat według Kiepskich: Paradoks (465)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 30.04
15:00
Świat według Kiepskich: Krew z krwi, kość z kości (364)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 30.04
15:30
Świat według Kiepskich: Bliżej człowieka (466)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 30.04
15:30
Świat według Kiepskich: Sprawa dla redaktora (365)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 30.04
16:00
Świat według Kiepskich: Powrót Kopcińskiego (467)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 30.04
16:00
Świat według Kiepskich: Czułe słówka (366)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 30.04
16:30
Świat według Kiepskich: Zima leśnych ludzi (367)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 30.04
17:00
Świat według Kiepskich: Trzystu (368)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 30.04
17:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
19:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 30.04
19:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
20:30
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
21:00
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 30.04
21:30
Świat według Kiepskich: Strzygbusters (568)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 30.04
22:00
Świat według Kiepskich: Córka marnotrawna (569)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 30.04
22:30
Świat według Kiepskich: Rowerek (570)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 30.04
23:00
Świat według Kiepskich: Wielki sen (571)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Wt 30.04
23:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
1:30
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
2:00
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
2:25
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (434)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
2:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (435)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
3:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (436)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
3:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
9:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
9:30
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
10:00
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (447)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
11:30
Świat według Kiepskich: Okazja (448)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
12:00
Świat według Kiepskich: Brutal (449)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
12:30
Świat według Kiepskich: Urodzeni mordercy (450)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
13:00
Świat według Kiepskich: Powrót Kopcińskiego (467)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 1.05
14:00
Świat według Kiepskich: Ping Pong (468)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 1.05
14:30
Świat według Kiepskich: Coming out (369)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 1.05
15:00
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 1.05
15:00
Świat według Kiepskich: Myszy i ludzie (370)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 1.05
15:30
Świat według Kiepskich: Tapczan (470)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 1.05
15:30
Świat według Kiepskich: Turbo Jolanta (371)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 1.05
16:00
Świat według Kiepskich: Kajfasz (471)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 1.05
16:00
Świat według Kiepskich: Pożegnanie z Afryką (372)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 1.05
16:30
Świat według Kiepskich: Dzieło życia (373)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 1.05
17:00
Świat według Kiepskich: Dzieje grzechu (374)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 1.05
17:30
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
19:00
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 1.05
19:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
20:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
21:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 1.05
21:30
Świat według Kiepskich: Bunt maszyn (572)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 1.05
22:00
Świat według Kiepskich: Przepisy Halinci (573)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 1.05
22:30
Świat według Kiepskich: Gra o schron (574)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 1.05
23:00
Świat według Kiepskich: Lokator wszech czasów (575)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Śr 1.05
23:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
1:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
2:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
2:25
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (437)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
3:00
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (438)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
3:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
9:00
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
9:30
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
10:00
Świat według Kiepskich: Telewidz (71)
aktor
Polsat Film Czw 2.05
11:00
Świat według Kiepskich: Pali się, moja panno (451)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
11:30
Świat według Kiepskich: Świece na wietrze (452)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
12:00
Świat według Kiepskich: Klimakterium (453)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
12:30
Świat według Kiepskich: Jubel (454)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
13:00
Świat według Kiepskich: Gdzie jest Karolak (472)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 2.05
14:00
Świat według Kiepskich: Żądło (473)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 2.05
14:30
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 2.05
15:00
Świat według Kiepskich: Małpia grypa (474)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 2.05
15:00
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 2.05
15:30
Świat według Kiepskich: Ram Dżam Dżam (475)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 2.05
15:30
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 2.05
16:00
Świat według Kiepskich: Dinozaur (476)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 2.05
16:00
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 2.05
16:30
Świat według Kiepskich: Happy New Year (379)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 2.05
17:00
Świat według Kiepskich: Glonojad (380)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 2.05
17:30
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
19:00
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 2.05
19:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
20:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
21:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 2.05
21:30
Świat według Kiepskich: Polityka (576)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 2.05
22:00
Świat według Kiepskich: Osoba publiczna (577)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 2.05
22:30
Świat według Kiepskich: Android (578)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 2.05
23:00
Świat według Kiepskich: Telewizor (579)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 2.05
23:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.05
1:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.05
2:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 3.05
2:25
Świat według Kiepskich: Lśnienie (439)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 3.05
3:00
Świat według Kiepskich: Kopakabana (440)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 3.05
3:30
Ładuję...