Teleman

Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 21.06
16:00
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 21.06
16:30
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 21.06
17:00
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 21.06
17:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 21.06
17:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 21.06
18:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 21.06
18:30
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 21.06
19:00
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 21.06
19:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
0:25
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
0:55
Świat według Kiepskich: Pacynka (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
8:05
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
8:35
Świat według Kiepskich: Zamach (556)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Wt 22.06
10:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
12:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
13:00
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 22.06
16:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 22.06
16:30
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 22.06
17:00
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 22.06
17:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
17:30
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
18:00
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 22.06
18:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
0:25
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
0:55
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
8:05
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
8:35
Świat według Kiepskich: Podziały plemienne (557)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Śr 23.06
10:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
12:30
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
13:00
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 23.06
16:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (415)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 23.06
16:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (416)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 23.06
17:00
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (417)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 23.06
17:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
17:30
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
18:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 23.06
18:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
0:25
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
0:55
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
8:05
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
8:35
Świat według Kiepskich: Należność za leżenie (558)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 24.06
10:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
12:30
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
13:00
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (418)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 24.06
16:00
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (419)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 24.06
16:30
Świat według Kiepskich: Pograbek (420)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 24.06
17:00
Świat według Kiepskich: Pokuć (421)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 24.06
17:30
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
17:30
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
18:00
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 24.06
18:30
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 24.06
19:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 24.06
19:30
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
0:25
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
0:55
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
8:05
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
8:35
Świat według Kiepskich: Wewnętrzny ogród (559)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pt 25.06
10:30
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
12:30
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
13:00
Świat według Kiepskich: Mała matura (422)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 25.06
16:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (423)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 25.06
16:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (424)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 25.06
17:00
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (425)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 25.06
17:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
17:30
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
18:00
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 25.06
18:30
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 25.06
19:00
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 25.06
19:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 26.06
0:20
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 26.06
0:50
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (555)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 26.06
10:00
Świat według Kiepskich: Zamach (556)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 26.06
10:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 26.06
16:00
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 26.06
16:30
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 26.06
17:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 26.06
17:30
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 26.06
18:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 26.06
19:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 26.06
19:30
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 27.06
16:00
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 27.06
16:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 27.06
17:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 27.06
17:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 27.06
18:00
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 27.06
19:00
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 27.06
19:30
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 28.06
8:05
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 28.06
8:35
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (560)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pon 28.06
10:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 28.06
12:30
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 28.06
13:00
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (426)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 28.06
16:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (427)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 28.06
16:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (428)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 28.06
17:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (429)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 28.06
17:30
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 28.06
17:30
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 28.06
18:00
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 28.06
18:30
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 28.06
19:00
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 28.06
19:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
0:25
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
0:55
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
8:05
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
8:35
Świat według Kiepskich: Europejski obywatel (561)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Wt 29.06
10:30
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
12:30
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
13:00
Świat według Kiepskich: Con amore (430)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 29.06
16:00
Świat według Kiepskich: Królowa balu (431)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 29.06
16:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (432)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 29.06
17:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (433)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 29.06
17:30
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
17:30
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
18:00
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Wt 29.06
18:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 29.06
19:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 29.06
19:30
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 30.06
0:25
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 30.06
0:55
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 30.06
8:05
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 30.06
8:35
Świat według Kiepskich: Wielki zderzacz hadronów (562)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Śr 30.06
10:30
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Śr 30.06
12:30
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Śr 30.06
13:00
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (434)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 30.06
16:00
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (435)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 30.06
16:30
Świat według Kiepskich: Nacopoco (436)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 30.06
17:00
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (437)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 30.06
17:30
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Śr 30.06
17:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 30.06
19:00
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 30.06
19:30
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
0:25
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
0:55
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
8:05
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
8:35
Świat według Kiepskich: Skarb Prezesa Piątka (563)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Czw 1.07
10:30
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
12:30
Świat według Kiepskich (17)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
13:00
Świat według Kiepskich: Bilans kwartalny (308)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 1.07
13:30
Świat według Kiepskich: Babski wieczór (309)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 1.07
14:00
Świat według Kiepskich: Kapeć (310)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 1.07
14:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (438)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 1.07
16:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (439)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 1.07
16:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (440)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 1.07
17:00
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (441)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 1.07
17:30
Świat według Kiepskich (19)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
17:30
Świat według Kiepskich (20)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
18:00
Świat według Kiepskich (21)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 1.07
18:30
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 1.07
19:00
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 1.07
19:30
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
0:25
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
0:55
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
8:05
Świat według Kiepskich (17)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
8:35
Świat według Kiepskich: Naprawa Ferdka (564)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pt 2.07
10:30
Świat według Kiepskich (19)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
12:30
Świat według Kiepskich (20)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
13:00
Świat według Kiepskich: Kochaj albo tańcz (311)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 2.07
13:30
Świat według Kiepskich: Niestabilność (312)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 2.07
14:00
Świat według Kiepskich: Kalendarz (313)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 2.07
14:30
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (442)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 2.07
16:00
Świat według Kiepskich: Gatunek (443)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 2.07
16:30
Świat według Kiepskich: Poza prawem (444)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 2.07
17:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (445)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 2.07
17:30
Świat według Kiepskich (22)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
17:30
Świat według Kiepskich (23)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
18:00
Świat według Kiepskich (24)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 2.07
18:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 2.07
19:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 2.07
19:30
Świat według Kiepskich (18)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 3.07
0:25
Świat według Kiepskich (21)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 3.07
0:55
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (560)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 3.07
10:00
Świat według Kiepskich: Europejski obywatel (561)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 3.07
10:30
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 3.07
16:00
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 3.07
16:30
Świat według Kiepskich: Podziały plemienne (17)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 3.07
17:00
Świat według Kiepskich: Należność za leżenie (18)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 3.07
17:30
Świat według Kiepskich: Wewnętrzny ogród (19)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 3.07
18:00
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 3.07
19:00
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 3.07
19:30
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (20)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 4.07
16:00
Świat według Kiepskich: Europejski obywatel (21)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 4.07
16:30
Świat według Kiepskich: Wielki zderzacz hadronów (22)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 4.07
17:00
Świat według Kiepskich: Skarb Prezesa Piątka (23)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 4.07
17:30
Świat według Kiepskich: Naprawa Ferdka (24)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 4.07
18:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 4.07
19:00
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 4.07
19:30
Ładuję...