Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich, w którym gra nieprzerwanie od 1999. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 18.01
5:30
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 18.01
12:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 18.01
13:00
Świat według Kiepskich: Pograbek (2)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 18.01
13:40
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 18.01
14:00
Świat według Kiepskich: Pokuć (3)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 18.01
14:05
Świat według Kiepskich: Mała matura (4)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 18.01
14:40
Świat według Kiepskich: I'm łoczing you (404)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 18.01
15:00
Świat według Kiepskich: Zemsta społeczna (405)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 18.01
15:30
Świat według Kiepskich: Stan wyjątkowy (406)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 18.01
16:00
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 18.01
16:30
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 18.01
17:00
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 18.01
17:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 18.01
17:30
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 18.01
18:00
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 18.01
18:30
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 18.01
19:00
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 18.01
19:30
Świat według Kiepskich: Dziki Dziad (496)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 18.01
23:00
Świat według Kiepskich: Szczęki (497)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 18.01
23:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 18.01
23:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
0:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
0:30
Świat według Kiepskich: Samotność w sieci (407)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 19.01
5:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
12:30
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
13:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (5)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 19.01
13:40
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 19.01
14:00
Świat według Kiepskich: Warszawa (6)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 19.01
14:05
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (7)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 19.01
14:40
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 19.01
15:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 19.01
15:30
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 19.01
16:00
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 19.01
16:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 19.01
17:00
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (415)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 19.01
17:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
17:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
18:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
18:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 19.01
19:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 19.01
19:30
Świat według Kiepskich: Koszmar (498)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 19.01
23:00
Świat według Kiepskich: Masz wiadomość (499)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 19.01
23:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 19.01
23:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
0:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
0:30
Świat według Kiepskich: Kanalia (408)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 20.01
5:30
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
12:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
13:00
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (8)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 20.01
13:40
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 20.01
14:00
Świat według Kiepskich (9)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 20.01
14:05
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 20.01
14:40
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (416)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 20.01
15:00
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (417)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 20.01
15:30
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (418)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 20.01
16:00
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (419)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 20.01
16:30
Świat według Kiepskich: Pograbek (420)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 20.01
17:00
Świat według Kiepskich: Pokuć (421)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 20.01
17:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
17:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
18:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
18:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 20.01
19:00
Świat według Kiepskich: Samouk (550)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 20.01
19:30
Świat według Kiepskich: Dzień Ojca (500)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 20.01
23:00
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 20.01
23:30
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 20.01
23:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
0:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
0:30
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
12:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
13:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 21.01
13:40
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 21.01
14:00
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 21.01
14:05
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 21.01
14:40
Świat według Kiepskich: Mała matura (422)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 21.01
15:00
Świat według Kiepskich: Easy rajder (423)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 21.01
15:30
Świat według Kiepskich: Warszawa (424)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 21.01
16:00
Świat według Kiepskich: Fakty i mity (425)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 21.01
16:30
Świat według Kiepskich: Piętnaście minut (426)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 21.01
17:00
Świat według Kiepskich: Sekrety i kłamstwa (427)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 21.01
17:30
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
17:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
18:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
18:30
Świat według Kiepskich: Kalibaba (551)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 21.01
19:00
Świat według Kiepskich: Straszny film (552)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 21.01
19:30
Świat według Kiepskich: Lokator wszech czasów (575)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 21.01
22:00
Świat według Kiepskich: Polityka (576)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 21.01
22:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 21.01
23:30
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
0:00
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
0:30
Świat według Kiepskich: Gorzelak, Kobielak i majster Kurdzielak (409)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 22.01
5:30
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 22.01
13:00
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 22.01
13:30
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 22.01
14:00
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 22.01
14:30
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
15:25
Świat według Kiepskich: Bomboni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
15:55
Świat według Kiepskich: Con amore (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
16:25
Świat według Kiepskich: Królowa balu (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
16:55
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
17:25
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
17:55
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 22.01
18:25
Świat według Kiepskich: Straszny film (552)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 22.01
19:00
Świat według Kiepskich: Święty Gral (553)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 22.01
19:30
Świat według Kiepskich: Lokator wszech czasów (575)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 22.01
19:35
Świat według Kiepskich: Złodziejka (410)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 23.01
5:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 23.01
15:25
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 23.01
15:55
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 23.01
16:25
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 23.01
16:55
Świat według Kiepskich: Lśnienie (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 23.01
17:25
Świat według Kiepskich: Kopakabana (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 23.01
17:55
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 23.01
18:25
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (554)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Nd 23.01
19:00
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 23.01
19:00
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (555)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Nd 23.01
19:30
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 23.01
19:30
Świat według Kiepskich: Lokator wszech czasów (575)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 23.01
23:15
Świat według Kiepskich: Polityka (576)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 23.01
23:45
Świat według Kiepskich
jako Helena Paździochowa
Polsat Pon 24.01
3:00
Świat według Kiepskich: Gorzkie gody (411)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 24.01
5:30
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 24.01
12:30
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 24.01
13:00
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (1)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 24.01
13:40
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 24.01
14:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (2)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 24.01
14:05
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (3)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 24.01
14:40
Świat według Kiepskich: Dzień Szakala (428)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
15:00
Świat według Kiepskich: Bomboni (429)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
15:30
Świat według Kiepskich: Con amore (430)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
16:00
Świat według Kiepskich: Królowa balu (431)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
16:30
Świat według Kiepskich: Kożuchowska (432)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
17:00
Świat według Kiepskich: Żarty, żarciki (433)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
17:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 24.01
17:30
Świat według Kiepskich: Fikcyjne pulpety (434)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
18:00
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 24.01
18:00
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (435)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
18:30
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 24.01
18:30
Świat według Kiepskich: Nacopoco (436)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
19:00
Świat według Kiepskich: Zamach (556)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pon 24.01
19:00
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (437)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 24.01
19:30
Świat według Kiepskich: Podziały plemienne (557)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pon 24.01
19:30
Świat według Kiepskich: Baśń z Tysiąca i Jednej Nocy (502)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 24.01
23:00
Świat według Kiepskich: Motywator (503)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 24.01
23:30
Świat według Kiepskich: Gatunek (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 24.01
23:30
Świat według Kiepskich: Poza prawem (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
0:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
0:30
Świat według Kiepskich: Badurka (412)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 25.01
5:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
12:30
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
13:00
Świat według Kiepskich: Zagraniczniak (4)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 25.01
13:40
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 25.01
14:00
Świat według Kiepskich: Nacopoco (5)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 25.01
14:05
Świat według Kiepskich: Sceny z życia małżeńskiego (6)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Wt 25.01
14:40
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (438)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 25.01
15:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (439)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 25.01
15:30
Świat według Kiepskich: Kopakabana (440)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 25.01
16:00
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (441)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 25.01
16:30
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (442)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 25.01
17:00
Świat według Kiepskich: Gatunek (443)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 25.01
17:30
Świat według Kiepskich: Gatunek (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
17:30
Świat według Kiepskich: Poza prawem (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
18:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
18:30
Świat według Kiepskich: Należność za leżenie (558)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 25.01
19:00
Świat według Kiepskich: Wewnętrzny ogród (559)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Wt 25.01
19:30
Świat według Kiepskich: Kolędniki (504)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 25.01
23:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 25.01
23:30
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 25.01
23:30
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
0:00
Świat według Kiepskich: Okazja (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
0:30
Świat według Kiepskich: Totto Pronto (413)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 26.01
5:30
Świat według Kiepskich: Gatunek (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
12:30
Świat według Kiepskich: Poza prawem (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
13:00
Świat według Kiepskich: Wiem, co jem (7)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 26.01
13:40
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 26.01
14:00
Świat według Kiepskich: Lśnienie (8)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 26.01
14:05
Świat według Kiepskich: Kopakabana (9)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Śr 26.01
14:40
Świat według Kiepskich: Poza prawem (444)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 26.01
15:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (445)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 26.01
15:30
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (446)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 26.01
16:00
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (447)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 26.01
16:30
Świat według Kiepskich: Okazja (448)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 26.01
17:00
Świat według Kiepskich: Brutal (449)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 26.01
17:30
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
17:30
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
18:00
Świat według Kiepskich: Okazja (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
18:30
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (560)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Śr 26.01
19:00
Świat według Kiepskich: Europejski obywatel (561)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Śr 26.01
19:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 26.01
23:00
Świat według Kiepskich: Brutal (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 26.01
23:30
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 26.01
23:30
Świat według Kiepskich: Urodzeni mordercy (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
0:00
Świat według Kiepskich: Pali się, moja panno (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
0:30
Świat według Kiepskich: Dymy na wodzie (414)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 27.01
5:30
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
12:30
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
13:00
Świat według Kiepskich: Szpital przemienienia (10)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 27.01
13:40
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 27.01
14:00
Świat według Kiepskich: Ludzie bezdomni (11)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 27.01
14:05
Świat według Kiepskich: Gatunek (12)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Czw 27.01
14:40
Świat według Kiepskich: Urodzeni mordercy (450)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 27.01
15:00
Świat według Kiepskich: Pali się, moja panno (451)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 27.01
15:30
Świat według Kiepskich: Świece na wietrze (452)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 27.01
16:00
Świat według Kiepskich: Klimakterium (453)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 27.01
16:30
Świat według Kiepskich: Jubel (454)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 27.01
17:00
Świat według Kiepskich: Bolero (455)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 27.01
17:30
Świat według Kiepskich: Brutal (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
17:30
Świat według Kiepskich: Urodzeni mordercy (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
18:00
Świat według Kiepskich: Pali się, moja panno (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
18:30
Świat według Kiepskich: Wielki zderzacz hadronów (562)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Czw 27.01
19:00
Świat według Kiepskich: Skarb Prezesa Piątka (563)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Czw 27.01
19:30
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 27.01
23:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 27.01
23:30
Świat według Kiepskich: Świece na wietrze (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 27.01
23:30
Świat według Kiepskich: Klimakterium (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
0:00
Świat według Kiepskich: Jubel (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
0:30
Świat według Kiepskich: Goście wieczerzy pańskiej (415)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 28.01
5:30
Świat według Kiepskich: Brutal (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
12:30
Świat według Kiepskich: Urodzeni mordercy (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
13:00
Świat według Kiepskich: Poza prawem (13)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 28.01
13:40
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 28.01
14:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (1)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 28.01
14:05
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (2)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pt 28.01
14:40
Świat według Kiepskich: Kobieta za ladą (456)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 28.01
15:00
Świat według Kiepskich: Ja to załatwię (457)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 28.01
15:30
Świat według Kiepskich: Baba Jaga (458)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 28.01
16:00
Świat według Kiepskich: Szalona lokomotywa (459)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 28.01
16:30
Świat według Kiepskich: Magiel (460)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 28.01
17:00
Świat według Kiepskich: Żegnaj Laleczko (461)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 28.01
17:30
Świat według Kiepskich: Świece na wietrze (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
17:30
Świat według Kiepskich: Klimakterium (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
18:00
Świat według Kiepskich: Jubel (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
18:30
Świat według Kiepskich: Naprawa Ferdka (564)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pt 28.01
19:00
Świat według Kiepskich: Złoty pociąg (505)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 28.01
19:30
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 28.01
22:00
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pt 28.01
22:30
Świat według Kiepskich: Bolero (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 28.01
23:30
Świat według Kiepskich: Kobieta za ladą (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
0:00
Świat według Kiepskich: Ja to załatwię (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
0:30
Świat według Kiepskich: Krótki film o męskości (416)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 29.01
5:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 29.01
13:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 29.01
13:30
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 29.01
14:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 29.01
14:30
Świat według Kiepskich: Gatunek (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
15:30
Świat według Kiepskich: Poza prawem (13)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
16:00
Świat według Kiepskich: Poltergeist (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
16:30
Świat według Kiepskich: Głupi Piotruś (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
16:55
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
17:25
Świat według Kiepskich: Okazja (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
17:55
Świat według Kiepskich: Brutal (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 29.01
18:25
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (506)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 29.01
19:00
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 29.01
19:00
Świat według Kiepskich: Wysokie obcasy (507)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 29.01
19:30
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 29.01
19:30
Świat według Kiepskich: Człowiek, który wzuł laczki (417)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 30.01
5:30
Świat według Kiepskich: Urodzeni mordercy (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 30.01
15:30
Świat według Kiepskich: Pali się, moja panno (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 30.01
16:00
Świat według Kiepskich: Świece na wietrze (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 30.01
16:30
Świat według Kiepskich: Klimakterium (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 30.01
16:55
Świat według Kiepskich: Jubel (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 30.01
17:25
Świat według Kiepskich: Bolero (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 30.01
17:55
Świat według Kiepskich: Kobieta za ladą (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 30.01
18:25
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (508)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 30.01
19:00
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 30.01
19:00
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 30.01
19:30
Świat według Kiepskich: Strzygbusters (568)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 30.01
19:30
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 30.01
23:00
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 30.01
23:30
Świat według Kiepskich: Sexi Flexi (418)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 31.01
5:30
Świat według Kiepskich: Świece na wietrze (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 31.01
12:30
Świat według Kiepskich: Klimakterium (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 31.01
13:00
Świat według Kiepskich: Taka piosenka (3)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 31.01
13:50
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 31.01
14:00
Świat według Kiepskich: Okazja (4)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 31.01
14:15
Świat według Kiepskich: Brutal (5)
jako Helena Paździoch
Nowa TV Pon 31.01
14:50
Świat według Kiepskich: Dom zły (462)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
15:00
Świat według Kiepskich: Klituś Bajduś (463)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
15:30
Świat według Kiepskich: Piszczyk (464)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
16:00
Świat według Kiepskich: Paradoks (465)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
16:30
Świat według Kiepskich: Bliżej człowieka (466)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
17:00
Świat według Kiepskich: Powrót Kopcińskiego (467)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
17:30
Świat według Kiepskich: Bolero (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 31.01
17:30
Świat według Kiepskich: Ping Pong (468)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
18:00
Świat według Kiepskich: Kobieta za ladą (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 31.01
18:00
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
18:30
Świat według Kiepskich: Ja to załatwię (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 31.01
18:30
Świat według Kiepskich: Tapczan (470)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
19:00
Świat według Kiepskich: Poza zasięgiem (510)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 31.01
19:00
Świat według Kiepskich: Kajfasz (471)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 31.01
19:30
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (511)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 31.01
19:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 31.01
23:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 31.01
23:30
Świat według Kiepskich: Baba Jaga (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 31.01
23:30
Świat według Kiepskich: Szalona lokomotywa (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 1.02
0:00
Świat według Kiepskich: Magiel (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 1.02
0:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (419)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 1.02
5:30
Ładuję...