Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich (1999–2021) 27 marca 2022, w Międzynarodowy Dzień Teatru, w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia została uhonorowana przez prezydenta Wrocławia za swoją pracę i osiągnięcia artystyczne i otrzymała Super Diament za „za budowanie wesołego oblicza Wrocławia”. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

Świat według Kiepskich: Telewizja marzeń (338)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Wt 28.06
5:30
Świat według Kiepskich: Tajfun (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.06
12:25
Świat według Kiepskich: Wyjadacz (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.06
12:55
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 28.06
15:00
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 28.06
15:30
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 28.06
16:00
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 28.06
16:30
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 28.06
17:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Wt 28.06
17:30
Świat według Kiepskich: Obserwator (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.06
17:30
Świat według Kiepskich: La la la (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.06
18:05
Świat według Kiepskich: Maratończyk (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 28.06
18:35
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 28.06
19:00
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 28.06
19:30
Świat według Kiepskich: Nie chcem, ale muszem (339)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Śr 29.06
5:30
Świat według Kiepskich: Dziwadło (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.06
12:30
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.06
13:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 29.06
15:00
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 29.06
15:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 29.06
16:00
Jańcio Wodnik
jako żona umarłaka
TVP Kultura Śr 29.06
16:30
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 29.06
16:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 29.06
17:00
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Śr 29.06
17:30
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.06
17:30
Świat według Kiepskich: Zimne nóżki (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.06
18:00
Świat według Kiepskich: Diabelski młyn (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 29.06
18:30
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 29.06
19:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 29.06
19:30
Świat według Kiepskich: Jesień średniowieczna (340)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Czw 30.06
5:30
Jańcio Wodnik
jako żona umarłaka
TVP Kultura Czw 30.06
9:00
Świat według Kiepskich: Obserwator (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.06
12:30
Świat według Kiepskich: La la la (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.06
13:00
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.06
15:00
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.06
15:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.06
16:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.06
16:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.06
17:00
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Czw 30.06
17:30
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.06
17:30
Świat według Kiepskich: Tadeusz Surowy (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.06
18:00
Świat według Kiepskich: Moby Dick (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 30.06
18:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 30.06
19:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 30.06
19:30
Świat według Kiepskich: Czosnkowy Dziad (341)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pt 1.07
5:30
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.07
12:30
Świat według Kiepskich: Zimne nóżki (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.07
13:00
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.07
15:00
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.07
15:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.07
16:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.07
16:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.07
17:00
Świat według Kiepskich: Samouk (550)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pt 1.07
17:30
Świat według Kiepskich: Zbigniew Wodecki (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.07
17:30
Świat według Kiepskich: Ukulele (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.07
18:00
Świat według Kiepskich: Upiór (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 1.07
18:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 1.07
19:00
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 1.07
19:30
Świat według Kiepskich: Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło (342)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 2.07
5:30
Świat według Kiepskich: Podziały plemienne (557)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 2.07
13:30
Świat według Kiepskich: Należność za leżenie (558)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 2.07
14:00
Świat według Kiepskich: Wewnętrzny ogród (559)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 2.07
14:30
Świat według Kiepskich: Dziwadło (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.07
15:30
Świat według Kiepskich: Sto jaj (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.07
16:00
Świat według Kiepskich: Cyceron (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.07
16:30
Świat według Kiepskich: Obserwator (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.07
16:55
Świat według Kiepskich: La la la (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.07
17:25
Świat według Kiepskich: Maratończyk (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.07
17:55
Świat według Kiepskich: Śrubka (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 2.07
18:25
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 2.07
19:00
Świat według Kiepskich: Gra o schron (574)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 2.07
19:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 2.07
19:30
Świat według Kiepskich: Lokator wszech czasów (575)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 2.07
19:30
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Nd 3.07
5:30
Świat według Kiepskich: Zimne nóżki (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.07
15:30
Świat według Kiepskich: Diabelski młyn (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.07
16:00
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.07
16:30
Świat według Kiepskich: Tadeusz Surowy (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.07
16:55
Świat według Kiepskich: Moby Dick (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.07
17:25
Świat według Kiepskich: Zbigniew Wodecki (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.07
17:55
Świat według Kiepskich: Ukulele (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 3.07
18:25
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 3.07
19:30
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pon 4.07
5:30
Świat według Kiepskich: Robak (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.07
12:30
Świat według Kiepskich: Tadeusz Surowy (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.07
13:00
Świat według Kiepskich: Kalibaba (551)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 4.07
15:00
Świat według Kiepskich: Straszny film (552)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 4.07
15:30
Świat według Kiepskich: Święty Gral (553)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 4.07
16:00
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (554)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 4.07
16:30
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (555)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 4.07
17:00
Świat według Kiepskich: Zamach (556)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 4.07
17:30
Świat według Kiepskich: Dziki Dziad (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.07
17:30
Świat według Kiepskich: Podziały plemienne (557)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 4.07
18:00
Świat według Kiepskich: Szczęki (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.07
18:00
Świat według Kiepskich: Należność za leżenie (558)
jako Helena Paździoch
Polsat Seriale Pon 4.07
18:30
Świat według Kiepskich: Koszmar (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 4.07
18:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 4.07
19:00
Świat według Kiepskich: Wewnętrzny ogród (559)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 4.07
19:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 4.07
19:30
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (560)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 4.07
19:30
Świat według Kiepskich: Wampiry są wśród nas (345)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Wt 5.07
5:30
Świat według Kiepskich: Zbigniew Wodecki (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.07
12:30
Świat według Kiepskich: Ukulele (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.07
13:00
Świat według Kiepskich: Europejski obywatel (561)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 5.07
15:00
Świat według Kiepskich: Wielki zderzacz hadronów (562)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 5.07
15:30
Świat według Kiepskich: Skarb Prezesa Piątka (563)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 5.07
16:00
Świat według Kiepskich: Naprawa Ferdka (564)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 5.07
16:30
Świat według Kiepskich: Jaszczurze oko (565)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 5.07
17:00
Świat według Kiepskich: Masz wiadomość (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.07
17:30
Świat według Kiepskich: Człowiek Nietoperz (566)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 5.07
17:30
Świat według Kiepskich: Dzień Ojca (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.07
18:00
Świat według Kiepskich: Rój (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 5.07
18:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 5.07
19:00
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 5.07
19:30
Świat według Kiepskich: Po prostu być (346)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Śr 6.07
5:30
Świat według Kiepskich: Dziki Dziad (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.07
12:30
Świat według Kiepskich: Szczęki (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.07
13:00
Świat według Kiepskich: Młoda kanapa (567)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 6.07
15:00
Świat według Kiepskich: Strzygbusters (568)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 6.07
15:30
Świat według Kiepskich: Córka marnotrawna (569)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 6.07
16:00
Świat według Kiepskich: Rowerek (570)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 6.07
16:30
Świat według Kiepskich: Wielki sen (571)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 6.07
17:00
Świat według Kiepskich: Baśń z Tysiąca i Jednej Nocy (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.07
17:30
Świat według Kiepskich: Bunt maszyn (572)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 6.07
17:30
Świat według Kiepskich: Motywator (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.07
18:00
Świat według Kiepskich: Kolędniki (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 6.07
18:30
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 6.07
19:00
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 6.07
19:30
Świat według Kiepskich: Wszystko na sprzedaż (347)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Czw 7.07
5:30
Świat według Kiepskich: Masz wiadomość (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.07
12:30
Świat według Kiepskich: Dzień Ojca (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.07
13:00
Świat według Kiepskich: Przepisy Halinci (573)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 7.07
15:00
Świat według Kiepskich: Gra o schron (574)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 7.07
15:30
Świat według Kiepskich: Lokator wszech czasów (575)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 7.07
16:00
Świat według Kiepskich: Polityka (576)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 7.07
16:30
Świat według Kiepskich: Złoty pociąg (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.07
17:30
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.07
18:00
Świat według Kiepskich: Wysokie obcasy (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 7.07
18:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 7.07
19:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 7.07
19:30
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (348)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pt 8.07
5:30
Świat według Kiepskich: Baśń z Tysiąca i Jednej Nocy (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.07
12:30
Świat według Kiepskich: Motywator (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.07
13:00
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.07
17:30
Świat według Kiepskich: Lalka (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.07
18:00
Świat według Kiepskich: Poza zasięgiem (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 8.07
18:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 8.07
19:00
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 8.07
19:30
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (349)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 9.07
5:30
Świat według Kiepskich: Ciasteczka wujka Booble'a (560)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 9.07
13:30
Świat według Kiepskich: Europejski obywatel (561)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 9.07
14:00
Świat według Kiepskich: Wielki zderzacz hadronów (562)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 9.07
14:30
Świat według Kiepskich: Dziki Dziad (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.07
15:30
Świat według Kiepskich: Szczęki (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.07
16:00
Świat według Kiepskich: Koszmar (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.07
16:30
Świat według Kiepskich: Masz wiadomość (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.07
16:55
Świat według Kiepskich: Dzień Ojca (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.07
17:25
Świat według Kiepskich: Rój (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.07
17:55
Świat według Kiepskich: Baśń z Tysiąca i Jednej Nocy (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 9.07
18:25
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (545)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 9.07
19:00
Świat według Kiepskich: Polityka (576)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 9.07
19:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 So 9.07
19:30
Świat według Kiepskich: Hotel (546)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 9.07
19:30
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (350)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Nd 10.07
5:30
Świat według Kiepskich: Motywator (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.07
15:30
Świat według Kiepskich: Kolędniki (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.07
16:00
Świat według Kiepskich: Złoty pociąg (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.07
16:30
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.07
16:55
Świat według Kiepskich: Wysokie obcasy (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.07
17:25
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.07
17:55
Świat według Kiepskich: Lalka (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 10.07
18:25
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (547)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 10.07
19:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (548)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 10.07
19:30
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (351)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pon 11.07
5:30
Świat według Kiepskich: Złoty pociąg (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.07
12:30
Świat według Kiepskich: Mocne uderzenie (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.07
13:00
Świat według Kiepskich: Bilans kwartalny (1)
jako Helena Paździochowa
Nowa TV Pon 11.07
13:40
Świat według Kiepskich: Babski wieczór (2)
jako Helena Paździochowa
Nowa TV Pon 11.07
14:05
Świat według Kiepskich: Kapeć (3)
jako Helena Paździochowa
Nowa TV Pon 11.07
14:40
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.07
17:30
Świat według Kiepskich: Recital (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.07
18:00
Świat według Kiepskich: Kocidło (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 11.07
18:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (549)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 11.07
19:00
Świat według Kiepskich: Samouk (550)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 11.07
19:30
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (352)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Wt 12.07
5:30
Ładuję...