Renata Pałys

Renata Pałys (ur. 12 października 1956 we Wrocławiu) – polska aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa, scenarzystka i reżyserka teatralna. Zyskała popularność jako odtwórczyni roli Heleny Paździoch w sitcomie Polsat Świat według Kiepskich (1999–2022). 27 marca 2022, w Międzynarodowy Dzień Teatru, w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia została uhonorowana przez prezydenta Wrocławia za swoją pracę i osiągnięcia artystyczne i otrzymała Super Diament „za budowanie wesołego oblicza Wrocławia”. Wikipedia

Renata Pałys w programie TV

Świat według Kiepskich: Dzieje grzechu (374)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Wt 6.12
5:30
Świat według Kiepskich: Moby Dick (492)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 6.12
12:30
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 6.12
12:30
Świat według Kiepskich: Zbigniew Wodecki (493)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 6.12
13:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 6.12
13:00
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 6.12
14:00
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 6.12
14:30
Świat według Kiepskich: Bilans kwartalny (308)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 6.12
15:00
Świat według Kiepskich: Babski wieczór (309)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 6.12
15:30
Świat według Kiepskich: Kapeć (310)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 6.12
16:00
Świat według Kiepskich: Kochaj albo tańcz (311)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 6.12
16:30
Świat według Kiepskich: Niestabilność (312)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 6.12
17:00
Świat według Kiepskich: Kalendarz (313)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 6.12
17:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 6.12
17:30
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 6.12
18:00
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 6.12
18:30
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (508)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 6.12
19:00
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 6.12
19:30
Świat według Kiepskich: Magiel (460)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 6.12
23:30
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 7.12
3:25
Świat według Kiepskich: Pampeluna (375)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Śr 7.12
5:30
Świat według Kiepskich: Ukulele (494)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 7.12
12:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 7.12
12:30
Świat według Kiepskich: Upiór (495)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 7.12
13:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 7.12
13:00
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 7.12
13:30
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 7.12
14:00
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 7.12
14:30
Świat według Kiepskich: Skok w bok (314)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 7.12
15:00
Świat według Kiepskich: Dance macabre (315)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 7.12
15:30
Świat według Kiepskich: Skowyt (316)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 7.12
16:00
Świat według Kiepskich: Nienagrodzony (317)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 7.12
16:30
Świat według Kiepskich: Syn Nilu (318)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 7.12
17:00
Świat według Kiepskich: Wszechobecny (319)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 7.12
17:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 7.12
17:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 7.12
18:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 7.12
18:30
Świat według Kiepskich: Żegnaj Laleczko (461)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 7.12
23:00
Świat według Kiepskich: Dom zły (462)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 7.12
23:30
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 8.12
3:30
Świat według Kiepskich: Nim poleje się krew (376)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Czw 8.12
5:30
Świat według Kiepskich: Dziki Dziad (496)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 8.12
12:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 8.12
12:30
Świat według Kiepskich: Szczęki (497)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 8.12
13:00
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 8.12
13:00
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 8.12
13:30
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 8.12
14:00
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 8.12
14:30
Świat według Kiepskich: Konflikt pokoleń (320)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 8.12
15:00
Świat według Kiepskich: Opowieść wigilijna (321)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 8.12
15:30
Świat według Kiepskich: Sylwester narodów (322)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 8.12
16:00
Świat według Kiepskich: Wspólnota (324)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 8.12
16:30
Świat według Kiepskich: Andromeda (325)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 8.12
17:00
Świat według Kiepskich: Tamten świat (326)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 8.12
17:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 8.12
17:30
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 8.12
18:00
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 8.12
18:30
Świat według Kiepskich: Poza zasięgiem (510)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 8.12
19:00
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (511)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 8.12
19:30
Świat według Kiepskich: Osoba publiczna (577)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 8.12
23:00
Świat według Kiepskich: Klituś Bajduś (463)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 8.12
23:30
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 9.12
3:30
Świat według Kiepskich: Dolczewita (377)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Pt 9.12
5:30
Świat według Kiepskich: Koszmar (498)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 9.12
12:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 9.12
12:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 9.12
13:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 9.12
13:30
Świat według Kiepskich: Mężczyzna w kapeluszu (528)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 9.12
14:00
Świat według Kiepskich: Małżeństwo z rozsądku (529)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 9.12
14:30
Świat według Kiepskich: Zając wielkanocny (327)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 9.12
15:00
Świat według Kiepskich: Dwa Tysiące Dwanaście (328)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 9.12
15:30
Świat według Kiepskich: Dla dorosłych (329)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 9.12
16:00
Świat według Kiepskich: Ósme dziecko stróża (330)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 9.12
16:30
Świat według Kiepskich: Biedny kraj bogatych ludzi (331)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 9.12
17:00
Świat według Kiepskich: Wielki konstruktjor (335)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 9.12
17:30
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 9.12
17:30
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 9.12
18:00
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pt 9.12
18:30
Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 9.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 9.12
19:30
Świat według Kiepskich: Człowiek bez planu (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
3:30
Świat według Kiepskich: Portfel (378)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat So 10.12
5:30
Świat według Kiepskich: Wysokie obcasy (507)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 10.12
12:30
Świat według Kiepskich: Heca koło pieca (508)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 10.12
13:00
Świat według Kiepskich: Lalka (509)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 10.12
13:30
Świat według Kiepskich: Poza zasięgiem (510)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 10.12
14:00
Świat według Kiepskich: Grzmot (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
15:30
Świat według Kiepskich: Zmiana (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
16:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (8)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
16:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
16:55
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
17:25
Świat według Kiepskich: Android (578)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 10.12
17:30
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
17:55
Świat według Kiepskich: Paź królowej (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 10.12
18:25
Świat według Kiepskich: Okruchy pamięci (511)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 10.12
19:00
Świat według Kiepskich: Recital (512)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 10.12
19:30
Świat według Kiepskich: Happy New Year (379)
jako Helena Paździochowa
Super Polsat Nd 11.12
5:30
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (1)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 11.12
15:30
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (2)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 11.12
16:00
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 11.12
16:30
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 11.12
16:55
Świat według Kiepskich: W poszukiwaniu straconego czasu (5)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 11.12
17:25
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 11.12
17:55
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Nd 11.12
18:25
Świat według Kiepskich: Kocidło (513)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 11.12
19:30
Świat według Kiepskich: Dzień Wszystkich Kiepskich (588)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 11.12
23:45
Świat według Kiepskich: Osoba publiczna (577)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 12.12
0:15
Świat według Kiepskich: Glonojad (380)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 12.12
5:30
Świat według Kiepskich: Szczęki (497)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 12.12
12:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (3)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 12.12
12:30
Świat według Kiepskich: Koszmar (498)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 12.12
13:00
Świat według Kiepskich: Troll (4)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 12.12
13:00
Świat według Kiepskich: Pies ogrodnika (530)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 12.12
13:30
Świat według Kiepskich: Bankomat (531)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 12.12
14:00
Świat według Kiepskich: Pacynka (532)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 12.12
14:30
Świat według Kiepskich: Pan Gałganek (336)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
15:00
Świat według Kiepskich: Przeterminowani (337)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
15:30
Świat według Kiepskich: Telewizja marzeń (338)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
16:00
Świat według Kiepskich: Nie chcem, ale muszem (339)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
16:30
Świat według Kiepskich: Jesień średniowieczna (340)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
17:00
Świat według Kiepskich: Czosnkowy Dziad (341)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
17:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 12.12
17:30
Świat według Kiepskich: Rzeczy, o których się fizjologom nie śniło (342)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
18:00
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 12.12
18:00
Świat według Kiepskich: Sobowtór (343)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
18:30
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Pon 12.12
18:30
Świat według Kiepskich: Mecz (344)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
19:00
Świat według Kiepskich: Tłusty czwartek (514)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 12.12
19:00
Świat według Kiepskich: Wampiry są wśród nas (345)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pon 12.12
19:30
Świat według Kiepskich: Śledzik (515)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 12.12
19:30
Świat według Kiepskich: Piszczyk (464)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 12.12
23:00
Świat według Kiepskich: Paradoks (465)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pon 12.12
23:30
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 13.12
3:30
Świat według Kiepskich: Plajstejszyn (381)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 13.12
5:30
Świat według Kiepskich: Masz wiadomość (499)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 13.12
12:30
Świat według Kiepskich: Hotel (6)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 13.12
12:30
Świat według Kiepskich: Dzień Ojca (500)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 13.12
13:00
Świat według Kiepskich: Alternatywy 3/4 (7)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 13.12
13:00
Świat według Kiepskich: Ciuciubabka (533)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 13.12
13:30
Świat według Kiepskich: Grzmot (534)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 13.12
14:00
Świat według Kiepskich: Zmiana (535)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 13.12
14:30
Świat według Kiepskich: Po prostu być (346)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 13.12
15:00
Świat według Kiepskich: Wszystko na sprzedaż (347)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 13.12
15:30
Świat według Kiepskich: Opowieść o lekkim zabarwieniu erotycznym (348)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 13.12
16:00
Świat według Kiepskich: Kosmiczna odyseja (349)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 13.12
16:30
Świat według Kiepskich: Cztery noce z Marią (350)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 13.12
17:00
Świat według Kiepskich: Świąteczna ballada o problemach sąsiada (351)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Wt 13.12
17:30
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Wt 13.12
17:30
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Wt 13.12
18:00
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Wt 13.12
18:30
Świat według Kiepskich: Allegretto (516)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 13.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kopernik (517)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Wt 13.12
19:30
Świat według Kiepskich: Bliżej człowieka (466)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 13.12
23:00
Świat według Kiepskich: Powrót Kopcińskiego (467)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Wt 13.12
23:30
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Śr 14.12
3:30
Świat według Kiepskich: Kontener (382)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 14.12
5:30
Świat według Kiepskich: Rój (501)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 14.12
12:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 14.12
12:30
Świat według Kiepskich: Baśń z Tysiąca i Jednej Nocy (502)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 14.12
13:00
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Śr 14.12
13:00
Świat według Kiepskich: Kto pierwszen, ten lepszen (536)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 14.12
13:30
Świat według Kiepskich: Boże skrawki (537)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 14.12
14:00
Świat według Kiepskich: Trudno powiedzieć (538)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 14.12
14:30
Świat według Kiepskich: Sylwester marzeń (352)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 14.12
15:00
Świat według Kiepskich: Ostatni wódz Szoszonów (353)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 14.12
15:30
Świat według Kiepskich: Cyc i Pupcia (354)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 14.12
16:00
Świat według Kiepskich: Moje wielkie wrocławskie wesele (355)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 14.12
16:30
Świat według Kiepskich: Stąd do wieczności (356)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 14.12
17:00
Świat według Kiepskich: Trzy ananasy (357)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Śr 14.12
17:30
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Śr 14.12
17:30
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Śr 14.12
18:00
Świat według Kiepskich (17)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Śr 14.12
18:30
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 14.12
19:00
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Śr 14.12
19:30
Świat według Kiepskich: Ping Pong (468)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 14.12
23:00
Świat według Kiepskich: Grzyb (469)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Śr 14.12
23:30
Świat według Kiepskich (17)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 15.12
3:30
Świat według Kiepskich: Kapelusz Dżeksona (383)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 15.12
5:30
Świat według Kiepskich: Motywator (503)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 15.12
12:30
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. Czw 15.12
12:30
Świat według Kiepskich: Kolędniki (504)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 15.12
13:00
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 15.12
13:00
Świat według Kiepskich: Paco Rabaco (539)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 15.12
13:30
Świat według Kiepskich: Paź królowej (540)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 15.12
14:00
Świat według Kiepskich: Marian ma syna (541)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 15.12
14:30
Świat według Kiepskich: Zwierzę medialne (358)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 15.12
15:00
Świat według Kiepskich: Dług (359)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 15.12
15:30
Świat według Kiepskich: Jajko pokoju (360)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 15.12
16:00
Świat według Kiepskich: Salto (361)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 15.12
16:30
Świat według Kiepskich: Więcej, lepiej, taniej, weselej (362)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 15.12
17:00
Świat według Kiepskich: Uczeń czarnoksiężnika (363)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Czw 15.12
17:30
Świat według Kiepskich (18)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 15.12
17:30
Świat według Kiepskich (19)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 15.12
18:00
Świat według Kiepskich (20)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Czw 15.12
18:30
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 15.12
19:00
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Czw 15.12
19:30
Świat według Kiepskich: Android (578)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Czw 15.12
23:00
Świat według Kiepskich: Tapczan (470)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Czw 15.12
23:30
Świat według Kiepskich (20)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 16.12
3:30
Świat według Kiepskich: Trzeba zabić tę miłość (384)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 16.12
5:30
Świat według Kiepskich: Ferdydurka (419)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 16.12
12:30
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 16.12
12:30
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 16.12
13:00
Świat według Kiepskich: Nasz człowiek z Paragwaju (542)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 16.12
13:30
Świat według Kiepskich: Poniżej pasa (543)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 16.12
14:00
Świat według Kiepskich: Troll (544)
jako Helena Paździoch
Polsat 2 Pt 16.12
14:30
Świat według Kiepskich: Krew z krwi, kość z kości (364)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 16.12
15:00
Świat według Kiepskich: Sprawa dla redaktora (365)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 16.12
15:30
Świat według Kiepskich: Czułe słówka (366)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 16.12
16:00
Świat według Kiepskich: Zima leśnych ludzi (367)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 16.12
16:30
Świat według Kiepskich: Trzystu (368)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 16.12
17:00
Świat według Kiepskich: Coming out (369)
jako Helena Paździochowa
Polsat Seriale Pt 16.12
17:30
Świat według Kiepskich (21)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 16.12
17:30
Świat według Kiepskich (22)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 16.12
18:00
Świat według Kiepskich (23)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Pt 16.12
18:30
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 16.12
19:00
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pt 16.12
19:30
Świat według Kiepskich (23)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 17.12
3:30
Świat według Kiepskich: Chłopi (385)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
5:30
Świat według Kiepskich: Trzy siostry (518)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
12:00
Świat według Kiepskich: Czekolada (519)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
12:30
Świat według Kiepskich: Zmiana czasu (520)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
13:00
Świat według Kiepskich: Dusseldorf (521)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
13:30
Świat według Kiepskich: Wiele hałasu o nic (522)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
14:00
Świat według Kiepskich: Non profit (523)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
14:30
Świat według Kiepskich: Latarenka (9)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 17.12
15:30
Świat według Kiepskich: Samouk (10)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 17.12
16:00
Świat według Kiepskich: Kalibaba (11)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 17.12
16:30
Świat według Kiepskich: Straszny film (12)
jako Helena Paździoch
Polsat Comedy C. E. So 17.12
16:55
Świat według Kiepskich: Święty Gral (13)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 17.12
17:25
Świat według Kiepskich: Telewizor (579)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 So 17.12
17:30
Świat według Kiepskich: Śmierć i zmartwychwstanie (14)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 17.12
17:55
Świat według Kiepskich: Duch Malinowskiej (15)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. So 17.12
18:25
Świat według Kiepskich: Arcyfakt (524)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
19:00
Świat według Kiepskich: Fachowiec (525)
jako Helena Paździoch
Super Polsat So 17.12
19:30
Świat według Kiepskich: Powiększenie (386)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 18.12
5:30
Świat według Kiepskich: Zamach (16)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 18.12
15:30
Świat według Kiepskich (17)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 18.12
16:00
Świat według Kiepskich (18)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 18.12
16:30
Świat według Kiepskich (19)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 18.12
16:55
Świat według Kiepskich (20)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 18.12
17:25
Świat według Kiepskich (21)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 18.12
17:55
Świat według Kiepskich (22)
jako Helena Paździochowa
Polsat Comedy C. E. Nd 18.12
18:25
Świat według Kiepskich: Orinoko (526)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 18.12
19:00
Świat według Kiepskich: Kalafior (527)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Nd 18.12
19:30
Świat według Kiepskich: Osoba publiczna (577)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Nd 18.12
23:45
Świat według Kiepskich: Android (578)
jako Helena Paździochowa
Polsat 2 Pon 19.12
0:15
Świat według Kiepskich: Czumulungma (387)
jako Helena Paździoch
Super Polsat Pon 19.12
5:30
Ładuję...